Breder kijken dan ons bezit

Breder kijken dan ons bezit

We kijken breder dan ons bezit.

We kijken breder dan ons bezit. Het hele landschap gaat ons aan het hart. In Groningen spelen grote opgaven, zoals dijkversterking, klimaatverandering, aardbevingen en de omschakeling naar duurzame energie. Bij deze grote opgaven denken we mee, liefst samen met anderen. Samen staan we sterker. Op veel meer plekken kan de natuur onderdeel van de oplossing zijn.

Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij onze eigendomsgrenzen. Onze natuurterreinen en monumenten hebben een nauwe relatie met het omliggende landschap. We voelen ons betrokken bij dit landschap. We denken graag mee met andere partijen om de kwaliteit ervan te verbeteren. Vaak hebben we daar zelf belang bij. Neem het houtsingellandschap in het Westerkwartier. Vindt buiten onze terreinen een beter singelbeheer plaats, dan verhoogt dat de algehele natuurkwaliteit. Via de singels kunnen dieren zich immers verplaatsen van en naar onze terreinen. Ander voorbeeld is Middag-Humsterland. Onze grondpositie is er bescheiden, maar als we samen met andere partijen een bijdrage kunnen leveren aan behoud en herstel van dit cultuurlandschap, dan doen we dat graag. Zo denken we mee bij de realisatie van ecologische verbindingen en het opheffen van barrières, ook buiten onze eigendommen.

Opkomen voor belangen

Bedreigen externe ontwikkelingen onze natuurterreinen of monumenten, dan komen we uiteraard voor onze belangen op. Bij voorkeur trekken we daarbij op met anderen. Samen staan we immers sterker. Bestaat er geen directe relatie met onze eigendommen, dan pakken we de rol van belangenbehartiger alleen op als de waarden van natuur, landschap of erfgoed op provinciale schaal in het geding zijn. Ook dan zoeken we de samenwerking op. Voor bedreigingen in het Waddengebied bundelen we bijvoorbeeld de krachten binnen de Coalitie Wadden Natuurlijk, een samenwerking van zeven natuurorganisaties betrokken bij de Waddenzee. In Groningen laten we de regie veelal over aan Natuur- en Milieufederatie Groningen.

kwelder Waddenkust - Het Groninger Landschap

Oplossingen bieden

Bij het behartigen van belangen willen we een constructieve bijdrage leveren. We zijn geen tegenbeweging, maar denken mee over alternatieven en zoeken naar oplossingen. De stap naar de rechter willen we voorkomen. Dat geldt zeker voor maatschappelijke ontwikkelingen die door democratische besluitvorming tot stand zijn gekomen. We willen graag een oplossing bieden voor de problemen van deze tijd. In onze terreinen bieden we daarvoor ruimte. Dat doen we al volop. Zo behouden we monumenten met aardbevingsschade en leggen we natte natuur aan als waterberging, zodat Groningers de voeten droog houden.

Kropswolderbuitenpolder

Nieuwe kansen

Bij grote opgaven proberen we altijd onderdeel van de oplossing te zijn. Klimaatverandering is zo’n opgave. De toekomst brengt ons een stijgende zeespiegel, meer neerslag en heviger stormen. De natuur kan vaak onderdeel van de oplossing zijn. Herstel van de Hunze in de stad Groningen, waar we hard aan werken, biedt kansen voor het tijdelijk opvangen van regenwater. De stijgende zeespiegel maakt dat veel Groningse zeedijken zijn afgekeurd en versterkt moeten worden. We werken samen met waterschappen en overheden bij projecten rond dijkverbeteringen langs de kust. Onze kwelders langs de kust en terreinen als Polder Breebaart helpen om niet alleen de dijken, maar de hele kustzone mee te laten groeien met de zeespiegelstijging. Ook zien we in onze terreinen kansen voor pilots rond natuur inclusieve landbouw. Kansrijk vinden we daarnaast het vastleggen van CO2 in veengebieden en bossen. Met de realisatie van nieuwe natuur kunnen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van broeikasgassen. Voor leegstaand monumentaal erfgoed denken we graag mee over herbestemming, zoals de afgelopen jaren is gebeurd is voor boerderijen en strokartonfabriek De Toekomst. Verwerving is dan een belangrijk middel om blijvende resultaten te boeken.

Hunzezone