Petitie “Geef de Grutto een toekomst in Polder De Oude Held”

Acht Groningse natuurorganisaties slaan de handen ineen en luiden gezamenlijk de noodklok: “behoud het weidevogelgebied in Polder De Oude Held”. Klik hier om de petitie direct te ondertekenen.

Polder De Oude Held

Polder De Oude Held is een kleine, maar uiterst belangrijke polder die ligt ingeklemd tussen de stad Groningen en Hoogkerk. De polder is belangrijk vanwege zijn grote aantal broedende weidevogels ieder jaar. Zo vind je er in het broedseizoen ruim veertig gruttoparen, uniek voor een gebied met een oppervlakte van nog geen 6 km2.
Daarnaast zien we een gestage groei van het aantal broedende weidevogels in het gebied, waar landelijk juist een afname van veel soorten is te zien. Reden voor dit succes is enerzijds de lage predatiedruk (van bijvoorbeeld vossen, katten en steenmarters) en anderzijds de geweldige inspanningen van de lokale weidevogelboeren.

De petitie

Als gevolg van woningbouwplannen van de gemeente Groningen op het voormalig Suikerunieterrein moeten de daar aanwezige geoorde futen en vleermuizen een andere plek krijgen. De gemeente heeft hiervoor Polder De Oude Held op het oog. Dit betekent dat een deel van de polder permanent onder water wordt gezet en niet meer geschikt is voor weidevogels zoals de grutto. Grutto’s, scholeksters en andere weidevogels die hier te vinden zijn staan bekend als zeer plaatstrouw; ze laten zich niet verplaatsen. Dit plan zou dus desastreus zijn voor het broedsucces van de weidevogels. Dit is onnodig omdat er goede alternatieven voor de natuurcompensatie zijn, waar de samenwerkende natuurorganisaties de gemeente reeds van op de hoogte hebben gebracht. De gemeente heeft overigens geen gehoor gegeven aan de geboden alternatieven.

Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen is het dé uitgelezen kans om de fracties van de gemeenteraad aan hun mouw te trekken. Op 12 maart worden de handtekeningen door de samenwerkende natuurorganisaties overhandigd aan vertegenwoordigers van de fracties. Het streven is om dit te doen in Polder De Oude Held, waar de grutto’s dan naar verwachting ook weer zijn aangekomen vanuit Afrika.

De petitie is online te ondertekenen: Geef de grutto een toekomst in De Oude Held.

Het alternatieve plan

In plaats van Polder De Oude Held in zijn geheel op te offeren voor de geoorde futen en vleermuizen hebben de samenwerkende natuurorganisaties een alternatief plan bedacht. De vleermuiswerkgroep Groningen adviseert om meerdere kleine gebieden van elk 2-3 hectare in te richten voor de nieuwe bestemming van de futen en vleermuizen. Nieuw foerageergebied zou hierbij in de buurt van hun verblijfplaats moeten liggen, zodat de vleermuizen vanaf elke woonplek aan voldoende eten kunnen komen.

Naast meerdere kleine gebieden zou het ook mogelijk moeten zijn om een deel van de vloeivelden te behouden. Hierbij kunnen de huizen gebouwd worden en blijft een belangrijk deel van de natuur behouden. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe bewoners een prachtig en uniek stukje natuur naast hun deur krijgen!

Actieplan Weidevogels

De petitie om De Oude Held te redden voor de weidevogels heeft veel raakvlakken met het Actieplan Weidevogels Groningen wat in 2019 is gepresenteerd. Hier lees je uitgebreid over de verschillende acties die we voor dit plan uitvoeren. De samenwerkende natuurorganisaties die het actieplan hebben gepresenteerd zijn veelal ook betrokken bij de bovengenoemde petitie. In grote lijnen is het actieplan erop gericht om Groningen aantrekkelijk te houden voor weidevogels in de toekomstige jaren. De kwaliteit van weidevogelgebieden verbeteren en monitoring van de weidevogels en de predatie zijn belangrijke maatregelen. Daarnaast is het creëren van bewustzijn voor Groningers ook een essentieel onderdeel van dit actieplan.

Kijkkaart Grutto

Wil je onze Nationale Vogel in het Groninger weidevogellandschap horen en zien? In de Grutto Kijkkaart Groningen hebben we alle weidevogelgebieden voor je op een rijtje gezet. Inclusief een aantal kijk- & luistertips! Vraag de kijkkaart hier aan.

Wil je meer weten over de weidevogelboeren die Polder De Oude Held beschermen? Klik hier voor meer informatie.

Foto grutto met jong: Astrid Kant