Samen de krachten bundelen

We kunnen het niet alleen

We kunnen het niet alleen. Ons werk vereist samenwerking. Door het bundelen van krachten boeken we betere resultaten. We zoeken andere partijen bewust op, wisselen informatie uit en verzilveren kansen. Samenwerken doen we volop, op meerdere niveaus.

Op het vlak van uitvoering besteden we het beheer en onderhoud grotendeels uit aan agrariërs en lokale ondernemers. Wat betreft agrariërs werken we bij voorkeur samen met leden van agrarische natuurcollectieven, met biologische boeren en met veehouders die Groninger blaarkoppen houden. Dankzij deze lokale samenwerking leveren onze natuurgebieden en monumenten een bijdrage aan de lokale economie.

Op gebiedsniveau

Op gebiedsniveau werken we onder meer samen met omliggende grondeigenaren, overheden en ondernemers. In het Reitdiepgebied en het Hunzedal stemmen we het weidevogelbeheer en de monitoring nauw af met agrarische natuurbeheerders en andere natuurbeschermingsorganisaties. Voor herstel van de Hunze zoeken we de samenwerking met de gemeente Groningen, waterschappen, ondernemers en omwonenden. Rond het Zuidlaardermeer hebben we korte lijnen met verschillende recreatieondernemers. Bescherming van het nest van de zeearend bij het Zuidlaardermeer lukte alleen dankzij samenwerking met Waterbedrijf Groningen, pachters en toezichthouders. Het kwelderbeheer vindt plaats op basis van een gezamenlijk beheerplan met de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers. Rond het Leekstermeer werken we samen met onze collega-natuurbeheerders van de Onlanden. Het zijn allemaal voorbeelden hoe we de samenwerking in de regio zoeken.

Beleid en belangenbehartiging

Ook voor beleid en belangenbehartiging zoeken we de samenwerking. Provincie Groningen is voor ons een belangrijke partner. Veel van onze activiteiten vloeien voort uit provinciaal beleid rond natuur, landschap en erfgoed.

Landelijk werken we samen in de koepel LandschappenNL. In de Waddenzee stemmen we de belangenbehartiging af binnen de Coalitie Wadden Natuurlijk, een samenwerking van zeven natuurorganisaties betrokken bij de Waddenzee. In de Eems-Dollard werken we onder de paraplu van ‘Ecologie en Economie in Balans’ samen aan ecologisch herstel, vergroening van de economie en kustontwikkeling. Binnen het Erfgoedberaad, een platform voor de erfgoedorganisaties, trekken we gezamenlijk op in het aardbevingsdossier. Met onder andere Provincie, Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), agrarische natuurcollectieven, Rijksuniversiteit Groningen en Werkgroep Grauwe Kiekendief verkennen we de transitie naar een natuurinclusieve landbouw.

Thijs Glastra - Grutto