Actieplan Akkervogels Groningen

Het Groninger landschap is voor veel akkervogels erg belangrijk: bijvoorbeeld de veldleeuwerik, gele kwikstaart, grauwe kiekendief. Alle drie de vogels staan op de Rode Lijst van Vogels onder het kopje ernstig bedreigd. Hoogste tijd voor een Actieplan Akkervogels!

 

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland. Met uitzondering van overwinterende ganzen, zwanen en eenden staan vrijwel alle vogels op het platteland onder grote druk. Verschillende soorten zijn sinds 1980 met tientallen procenten achteruitgegaan, sommige – zoals de veldleeuwerik – met 90% of meer. Ook vogels uit aanpalende natuurgebieden (duin, moeras, heide) die het landelijk gebied gebruiken als bijvoorbeeld foerageergebied hebben het moeilijk.

Het Groninger landschap is voor veel akkervogels erg belangrijk: bijvoorbeeld de veldleeuwerik, gele kwikstaart, grauwe kiekendief. Alle drie de vogels staan op de Rode Lijst Vogels onder het kopje ernstig bedreigd.

Om akkervogels op het platteland te kunnen blijven zien en horen, is een omslag nodig naar een ecologisch duurzamere landbouw. Op de korte termijn is het belangrijk om resterende bolwerken met akkervogels veilig te stellen. Vanuit zulke gebieden kunnen populaties zich weer gaan verspreiden. De omslag naar een natuurinclusieve landbouw en het realiseren van kerngebieden zijn alleen te realiseren als agrariërs, terreinbeheerders, overheden, bedrijven, burgers en andere betrokkenen de handen ineen slaan.

Alle betrokken partijen waaronder natuurorganisaties én landbouworganisaties gaan nu aan de slag om een herstelplan voor de Groningse akkervogels te maken, analoog aan Actieplan Weidevogels uit 2018.