Advies van Toukomstpanel gepresenteerd

Het Groninger Landschap is verheugd over de prominente plek die het landschap in het advies heeft gekregen

Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen om het wonen, leven en werken in onze provincie aantrekkelijker te maken. Alle inwoners en organisaties hebben projectideeën kunnen indienen. Voor de uitvoering van deze projecten is 100 miljoen euro beschikbaar. De 900 ingestuurde ideeën zijn eerst gebundeld door ruim 200 Groningers tot 59 Toukomstprojecten. Vervolgens is een Toukomstpanel samengesteld uit 20 Groningers. Deze mensen zijn door de notaris geloot uit 250 aanmeldingen, met daarbij aandacht voor een goede spreiding over leeftijd, man/vrouw en woonplaats. Vandaag heeft het Toukomstpanel haar advies uitgebracht aan het bestuur van het Nationaal Programma Groningen.

Het Groninger Landschap is verheugd over de prominente plek die het landschap in het advies heeft gekregen. Van het totale budget van € 100 mln. wil het panel € 30 mln. in het landschap investeren! Eigenlijk wisten we wel dat het landschap voor Groningers enorm belangrijk is, maar het is mooi om dat in het advies van het Toukomstpanel bevestigd te zien. Het mooie van het advies is dat men heel concreet met het landschap aan de slag wil gaan en daarbij veel oog heeft voor de biodiversiteit. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat er niet alleen aandacht is voor investeringen in natuur en landschap, maar ook voor toekomstig beheer.

Ook heel positief is dat het Toukomstpanel nadrukkelijk de samenhang in beeld brengt tussen landbouw, recreatie, landschap en biodiversiteit. Vaak zijn dat nu nog aparte sporen. Er valt enorm veel winst te behalen als maatregelen voor natuur en landschap ook de landbouw en recreatie ondersteunt. Een voorbeeld: ons projectidee ‘Diepen en Maren’ – dat onderdeel is geworden van het advies van het Toukomstpanel – draagt niet alleen bij aan kwaliteit van natuur en landschap, maar biedt ook kansen voor natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie en recreatie (wandel-, fiets- en kanoroutes).

"Ons projectidee ‘Diepen en Maren’ draagt niet alleen bij aan kwaliteit van natuur en landschap, maar biedt ook kansen voor natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie en recreatie."

Het is een mooi idee om de projecten concreet uit te werken in een Landschapswerkplaats. Wat ons betreft wordt dat niet één kantoor, maar gaat de Landschapswerkplaats op tournee door de provincie en doet daarbij alle landschapstypen aan. Hiermee worden de gesprekken tussen inwoners, organisaties en overheden ook een stuk concreter. Wellicht is er een dubbeldekbus beschikbaar?

Ook het erfgoed krijgt veel aandacht. Erfgoed is een essentieel onderdeel van het Groninger landschap. Onze ervaring is dat er bij herbestemming en verduurzaming van monumentale panden bijna altijd sprake is van een onrendabele top. Dat geldt zeker als het erfgoed een maatschappelijke functie krijgt. Het zou enorm helpen als eigenaren van monumentaal erfgoed ondersteund worden in de financiering van deze onrendabele top. We moeten ervoor oppassen dat er teveel geld gaat naar opzetten van nieuwe organisaties. Er zijn op dit moment al diverse erfgoedorganisaties – zowel landelijk als provinciaal – die een rol kunnen spelen bij de uitvoering van het advies van het Toukomstpanel.

Alles overziend ligt er een prachtig advies van het Toukomstpanel wat veel energie geeft om samen aan de slag te gaan. In het Toukomstbeeld dat West8 heeft gemaakt, wordt het advies op inspirerende wijze in beeld gebracht. Het Groninger Landschap levert graag een actieve bijdrage aan het realiseren van het advies en bijbehorend toekomstbeeld!

Lees het complete advies op www.toukomst.nl

(foto Melvin Jonker; illustratie West8)