Beheer overzomerende ganzen Zuidlaardermeergebied

Beheer overzomerende ganzen Zuidlaardermeergebied

Binnenkort worden wederom maatregelen genomen om het aantal ganzen in het Zuidlaardermeergebied te beperken.

Beheer overzomerende ganzen Zuidlaardermeergebied
Binnenkort worden wederom maatregelen genomen om het aantal ganzen in het Zuidlaardermeergebied te beperken. De maatregelen zijn gericht op verwilderde boerenganzen en exoten zoals de Nijlgans en de landelijk vrijgestelde Canadese gans. De maatregelen komen voort uit het in mei 2014 in Groningen gesloten Ganzenakkoord. Trekganzen die hier in de winter overwinteren en daarna terugvliegen naar noordelijker gelegen gebieden, krijgen een winterrustperiode van vier maanden. Voor trekganzen zijn tevens specifieke foerageergebieden  aangewezen.

Ganzen in Nederland
Ganzen horen bij Nederland. De afgelopen jaren is de populatie zomerganzen* in Nederland sterk gegroeid. Ook het aantal exoten neemt toe. Exoten zijn ganzen die van nature niet in Nederland thuishoren en hier op een niet-natuurlijke manier zijn gekomen. Deze groepen ganzen zorgen voor steeds meer economische schade aan de landbouw. Om deze schade te  beperken hebben natuur- en landbouworganisaties en particuliere grondgebruikers afspraken gemaakt over inzet van maatregelen tegen schade van zomerganzen en exoten.

Ganzenakkoord
In mei 2014 is een ganzenakkoord gesloten, doel van dit akkoord is om ervoor te zorgen dat de verschillende ganzenpopulaties in stand blijven, maar dat de schade die zij veroorzaken niet toeneemt. Het ganzenakkoord noemt verschillende maatregelen die ingezet kunnen worden voor het beheer van de zomerganzen. Uitgangspunt hierbij is dat andere natuurwaarden niet worden aangetast. In Haren Noord, het Drentsche Aa gebied en landbouwgronden rond het Zuidlaarmeer wordt in samenwerking met de Wildbeheereenheid (WBE) al gewerkt om op deze wijze het aantal zomerganzen terug te dringen. De WBE doet dit op verzoek van de Stichting Faunabeheereenheid Groningen en in nauwe samenwerking met natuurorganisaties, LTO en de provincie. Het vlees van de gedode ganzen is een (h)eerlijk natuurproduct en zal beschikbaar komen voor consumptie.

Waar
De maatregelen, die onder andere bestaan uit afschot, worden uitgevoerd in het Zuidlaardermeergebied en omliggende polders onder voorwaarden gesteld door de Provincie en Faunabeheereenheid Groningen. In Midden Groningen worden op soortgelijke wijze maatregelen getroffen om het aantal zomerganzen en exoten terug te dringen.

* Zijn ganzen die zich in de zomerperiode, tussen 1 maart en 1 november, in Nederland bevinden.

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis