Goed weidevogelseizoen in het Reitdiep

Goed weidevogelseizoen in het Reitdiep

Het Groninger Landschap zet zich in het Reitdiep volop in voor de weidevogels. De terreinomstandigheden zijn verbeterd door de opzet van het grondwaterpeil en een gericht ontwikkelingsbeheer naar kruidenrijk grasland.

Natuurbeheerder Arjan Hendriks is verheugd: ”Het aantal weidevogels is het afgelopen jaar in onze gebieden toegenomen terwijl de landelijke trend een afname laat zien. Door de mogelijkheid tot aanvoer van water zijn er geen nadelige effecten van de droogte opgetreden. Grote aantallen muizen hebben afgelopen seizoen waarschijnlijk een extra positief effect gehad op het broedsucces van grutto en tureluur.”

Het Groninger Landschap - Tureluur

In 2019 werden in de weidevogelreservaten van Het Groninger Landschap in het Reitdiep 88 gruttopaartjes geteld. Een toename met ruim 45% ten opzichte van 2014 toen het aantal broedpaar grutto’s op zijn laagst was. In het gebied Paddepoel had 63% van de grutto’s en 73% van de tureluurs eind mei/begin juni nog kuikens, een teken dat er (mogelijk) voldoende aanwas zal zijn voor de toekomst. Daarnaast werden meer scholeksters (65 paar), tureluurs (71 paar) en kieviten (75 paar) geteld als in 2018. Ook de eenden namen toe. Opvallend was de vestiging van 4 paar tafeleend in Paddepoel. De zangers onder de weidevogels (graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik) komen in lage dichtheid voor. Hun aantallen zijn redelijk stabiel de afgelopen jaren.

Helaas was het niet voor alle soorten en in alle gebieden een goed seizoen. Hoewel de aantallen toenamen was het broedsucces van scholekster en kievit in alle gebieden slecht. De kleinere gebieden zoals Koningslaagte, Reitdiep-Noord en Medenertilsterpolder scoren minder in vergelijking met de grotere gebieden (Paddepoel en Reitdiep-Midden). Dit toont het belang van de schaalgrootte van weidevogelgebieden aan.

Het belang van een hoog waterpeil voor weidevogels is goed waarneembaar in het gebied Reitdiep-Midden (Hekkum). In dit gebied is het waterpeil opgezet vanaf 2015. Dit heeft geleid tot natte omstandigheden met plaatselijk plasdras. De weidevogels hebben hiervan geprofiteerd. Vroeg in het voorjaar zijn nu groepen grutto’s waar te nemen op de brede natte slootoevers. Het aantal broedparen weidevogels is spectaculair toegenomen door de vernatting; het aantal weidevogels en broedpaar grutto is na 2015 (ruim) verdriedubbeld!

2019 was een goed (veld)muizenjaar. Dit is waarschijnlijk van invloed geweest op het broedsucces van de weidevogels. Predatoren (roofdieren) hebben zich voornamelijk gericht op deze voedselbron in plaats van op weidevogels. Desondanks blijkt uit een in 2019 uitgevoerd predatieonderzoek in het Reitdiep dat er sprake is geweest van predatieverliezen. Het onderzoek toont aan dat de steenmarter in het gebied Paddepoel een belangrijke predator is van weidevogeleieren. De rapportage van de resultaten van het predatieonderzoek wordt begin volgend jaar verwacht.