Jonge weidevogels beschermen

Stevige maatregelen blijven nodig

Zomer

Het is bijna zomer. In de weidevogelgebieden van Het Groninger Landschap barst het momenteel van de jonge kuikens. Een spannende tijd waarin ze snel groot moeten worden. Niet alle kuikens zullen het echter redden. Er loeren allerlei gevaren zoals verhongering door een tekort aan insecten of ten prooi vallen aan predatoren als roofvogel, marter of kraai. De sterke afname van leefgebied in de afgelopen decennia heeft de populaties uitgedund en extra kwetsbaar gemaakt. Zo telde Nederland in 1970 nog 120.000 grutto’s en nu nog hooguit 30.000.

Maatregelen

De terreinen van Het Groninger Landschap maken onderdeel uit van de weidevogelkerngebieden in de provincie. In onze terreinen zorgen we voor optimale condities voor de weidevogels zoals hoge waterpeilen met verspreid plas-dras, voldoende kruidenrijk grasland en landschappelijke openheid. We maaien pas als er geen nesten of jongen meer aanwezig zijn en we passen zogenaamd mozaïekbeheer toe, zodat er voor alle vogels een geschikte broedplek te vinden is. Voldoende kruidenrijk grasland met veel insecten biedt de jonge grutto’s beschutting én voedsel. Predatoren worden geweerd door bijvoorbeeld het plaatsen van rasters of het opruimen van struiken en bomen. Ondanks al deze maatregelen worden er gemiddeld te weinig kuikens groot. De hoge predatiedruk in de laatste broedgebieden is een belangrijke oorzaak. Omdat uitbreiding van weidevogelgebieden een kwestie van lange adem is, is actief predatiebeheer de laatste maatregel die wordt ingezet.

Steenmarterbeheer

Steenmarters zijn aan een opmars bezig. Op bijna iedere boerderij woont inmiddels een steenmarter. Uit onderzoek in 2020 blijkt dat de steenmarter een belangrijke rol speelt in predatie van weidevogelnesten en kuikens. Dit was aanleiding tot het uitvoeren van een meerjarige pilot steenmarterbeheer in de  weidevogelgebieden Koningslaagte, Paddepoel en Winsumermeeden. In 2021 zijn in opdracht van de provincie Groningen steenmarters gevangen en gedood. Dit lijkt een positief effect te hebben gehad op het broedsucces. Zo was het broedsucces van de grutto in het weidevogelgebied Paddepoel van Het Groninger Landschap de afgelopen 15 jaar nog nooit zo hoog. De pilot is dit jaar voortgezet en wordt gemonitord door de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer

Lees meer over alle maatregelen in Actieplan Weidevogels Groningen
Lees over de levencyclus van de grutto in het online magazine Welkom thuis grutto!