Minder slib en meer natuur voor Polder Breebaart

Minder slib en meer natuur voor Polder Breebaart

Polder Breebaart, een brakwatergetijdengebied van Het Groninger Landschap nabij Termunten, wordt momenteel heringericht. Onderdeel is het verwijderen van overtollig slib uit het gebied waardoor de natuur zich kan herstellen. Met de herinrichting wordt het gebied gelijk ook beter ontsloten voor bezoekers. De herinrichting is onderdeel van een samenwerkingsproject met onder andere waterschap Hunze en Aa’s en Kennisconsortium EcoShape waarbij wordt onderzocht hoe de slib die wordt onttrokken weer hergebruikt kan worden voor dijkversterking.

De Eems-Dollard kent de afgelopen decennia een achteruitgang van natuurwaarden, vooral door de verhoogde slibconcentratie in het water. Dit werkt door in Polder Breebaart. Het gebied slibt sterk op en dit bedreigt onder andere de vismigratie, het broedsucces en de kwelderdiversiteit.

Door het slib te verwijderen wordt het natuurgebied weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Er wordt verwacht dat veel broedvogels terugkomen en de vismigratie wordt hersteld. Het proces van invang van slib gaat de komende jaren door, waardoor Polder Breebaart een bijdrage levert aan een schonere Dollard. Consequentie is dat het gebied in de toekomst vaker gebaggerd moet worden, waarbij er een nuttige toepassing voor het slib wordt gezocht.

Hergebruik van slib
Het slib dat tijdens het project wordt onttrokken, wordt omgezet naar klei. Dit gebeurt in een Kleirijperij die op de kwelder ligt, een aantal kilometer ten zuiden van de Polder Breebaart. Kennisconsortium EcoShape onderzoekt in deze tweede locatie van de Kleirijperij (de eerste locatie opende in april 2018 bij Delfzijl) in tien verschillende proefvakken wat de beste manier is om slib te laten rijpen. Het verschil tussen beide Kleirijperijen is de herkomst van het slib: in Delfzijl rijpt slib uit het Zeehavenkanaal en in deze locatie rijpt slib afkomstig uit de polder Breebaart. Na drie jaar rijpen, test waterschap Hunze en Aa’s of deze klei sterk genoeg is als dijkenklei. Hiervoor wordt ter hoogte van de Kleirijperij een Brede Groene Dijk aangelegd.

Nieuwe recreatieve voorzieningen
Het gebied wordt ook beter ontsloten voor het publiek. Zo komt er een vogelscherm aan de zuidkant van Polder Breebaart, wordt het bestaande wandelpad door de polder geoptimaliseerd en  wordt de vogelkijkhut vervangen en rolstoeltoegankelijk gemaakt. Daarvoor wordt een coupure in de oude dijk gemaakt.

Planning project
In het voorjaar van 2019 is het project gereed. Vanaf het voorjaar zijn de nieuwe recreatieve voorzieningen toegankelijk voor het publiek.

Programma Eems-Dollard 2050
Het project Natuurherstel Polder Breebaart valt onder het programma Eems-Dollard 2050 waarin overheden, het bedrijfsleven en natuurorganisaties samenwerken aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard. Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds, de Nationale Postcodeloterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Groningen.