Natuurherstel Polder Breebaart en terugkeer van de kluut

Polder Breebaart is een brakwatergetijdengebied dat in verbinding staat met de Dollard. Het natuurgebied kent de afgelopen jaren een achteruitgang van natuurwaarden, met name door de verhoogde slibconcentratie in het water. Het gebied slibt sterk op en dit bedreigt onder meer de vismigratie, het vogelbroedsucces en de kwelderdiversiteit. Na een aantal weken van werkvoorbereiding wordt vandaag gestart met het verwijderen van het slib uit Polder Breebaart.

Klik hier voor meer informatie over natuurherstel Polder Breebaart

Polder Breebaart wordt tegelijkertijd opnieuw ingericht:

Er komen twee eilanden in Breebaart, de ene is een rieteiland en de andere een schelpeneiland.
Beide eilanden zijn 1,5 ha groot.

Het rieteiland zal mogelijk de basis vormen voor een lepelaarskolonie en het schelpeneiland biedt ruimte voor de kluut, het icoon van Polder Breebaart en het nabijgelegen Bezoekerscentrum Dollard.

Naar verwachting gaat de kluut het maagdelijke schelpeneiland eind april koloniseren. Samen met de kluut komen ook kokmeeuw en visdief.

De enorme aantallen vogels die hier verblijven zorgen er met hun rijke mest voor dat er een goede bodem gelegd wordt voor een rijke plantengroei. Op het schelpeneiland willen we deze begroeiing niet. Koloniebroeders hebben namelijk uitzicht nodig. Vandaar dat we na het broedseizoen met onze groene buitenmedewerkers naar het eiland varen om daar handmatig en met een 1-assige machine de vegetatie te verwijderen.  Zo blijft het eiland ook voor het volgende seizoen geschikt als broedeiland.

31 maart zijn de werkzaamheden gereed in Breebaart en is er maximale rust om de vogels te ontvangen.