Natuurorganisaties doen oproep aan Waterschap Hunze & Aa’s

De natuurorganisaties zijn van mening dat het waterschap veel beter moet inspelen op droge zomers en meer inspanningen moet doen om water vast te houden.

11 mei 2021 – Op dit moment valt het gelukkig mee, maar de afgelopen drie jaar was er sprake van extreem droge zomers. In reactie op het ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027 van waterschap Hunze & Aa’s hebben de natuur- en milieuorganisaties in de provincies Groningen en Drenthe een brief geschreven aan het waterschap waarin ze oproepen veel meer werk te maken van het vasthouden van water.

Veel natuur, maar ook de landbouw had de afgelopen jaren last van droogteschade door gebrek aan neerslag. Beregeningsinstallaties draaiden overuren.
In de natuur versterkt droogte de negatieve effecten van stikstofdepositie. Een bijzonder natuurgebied zoals het Lieftingsbroek in het Dal van de Ruiten Aa loopt echt schade op door langdurige droogte. Doordat we in de winter het water te snel afvoeren is er in droge perioden onvoldoende aanvoer van mineraalrijk grondwater. Boswachter Jacob de Bruin van Natuurmonumenten benadrukt hoe belangrijk het is om voldoende water vast te houden in natte perioden. “Juist grondwater dat tientallen jaren onderweg is door de bodem is door zijn unieke samenstelling erg belangrijk voor de natuur. Als die natuurlijke aanvoer stagneert zien we dat bomen en bijzondere planten het door verzuring en verdroging extra moeilijk krijgen. Het is echt belangrijk dat we de neerslag die valt beter vasthouden en ons grondwater niet verspillen” aldus de Bruin.

De natuurorganisaties zijn van mening dat het waterschap veel beter moet inspelen op droge zomers en meer inspanningen moet doen om water vast te houden. Dit zou kunnen door het instellen van een hoger winterpeil of het eerder in het voorjaar om te schakelen van winter- naar zomerpeil. Daardoor kan de grondwatervoorraad worden aangevuld zodat een neerslag tekort in de zomer tot minder schade lijdt.
In de brief aan het waterschap is voorgesteld de komende drie jaar pilots uit te voeren waarin geëxperimenteerd gaat worden met maatregelen gericht op het beter vasthouden van water. In deze pilots kunnen de effecten op zowel de landbouw als de natuur worden onderzocht en daarna geëvalueerd. Door het veranderende klimaat is het belangrijk dat we onderzoeken hoe we beter kunnen anticiperen op droogte. De kennis die dat oplevert helpt bij aanpassing van het peilbeheer en/of de inrichting van het watersysteem voor de toekomst. Dat is in het belang van de natuur en de landbouw.

Lees de oproep hier