Nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten

Nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten bij Groningen.

De verbinding vervangt de bestaande 220 kV verbinding tussen beide hoogspanningstations. Na ingebruikname van de nieuwe verbinding zijn de huidige masten en lijnen overbodig en zullen  worden afgebroken. Het tracé van de 380kV-verbinding wijkt op een aantal plaatsten af van de bestaande 220kV. In het Reitdiepgebied en het Middag Humsterland worden hierdoor waardevolle weidevogelgebieden en open landschap doorsneden.

Het Groninger Landschap is van oordeel dat het voorgestelde tracé voor een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding onnodig veel afbreuk doet aan het karakteristieke meeden- en wierdenlandschap van Groningen, de kwaliteit van de leefomgeving, het cultureel erfgoed en waardevolle weidevogelgebieden.

Samen met 14 andere maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen* heeft Het Groninger Landschap bij het Ministerie van Economische Zaken ervoor gepleit om in een breed gebiedsproces een zo goed mogelijk tracé te ontwikkelen waarbij een zo groot mogelijk deel van het tracé ondergronds wordt aangelegd.

Begin december dit jaar meldde minister Kamp niets te voelen voor een gebiedsproces en ondergrondse aanleg. Het is te duur, het kost te veel tijd en er is bovendien geen noodzaak voor, luidde kort samengevat de argumentatie.

Met de samenwerkende maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen is een politieke lobby gestart. Dit heeft ertoe geleid dat op 13 december 2016 drie moties in de Tweede Kamer (CDA, GL/PvdA, D66) met een grote meerderheid zijn aangenomen. Niet alleen wij, maar ook de Tweede Kamer, de provincie Groningen en de betrokken gemeenten doen nu een beroep op de minister om, samen met bevolking, betrokken organisaties en lokale overheden, te werken aan een beter tracé. De minister is nu aan zet!

* Natuur en Milieufederatie Groningen, Vereniging Duurzame Landbouw  Stad en Ommeland, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, bewoners werkgroep Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Stichting Oude Groninger Kerken, Vof Kerk Klein Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, Groninger Dorpen, Natuurmonumenten, Vereniging Avifauna Groningen, Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk en Werkgroep 380 kV Westeremden