Polder Vredewold ingericht voor waterberging

Polder Vredewold ingericht voor waterberging

Op vrijdag 16 december 2016 zijn afspraken vastgelegd over het beheer van Polder Vredewold. In voorgaande jaren is de polder, aan de noordzijde van het Leekstermeer, door Waterschap Noorderzijlvest ingericht voor waterberging.

De ondertekenaars van het officiële document zijn Carla Alma, lid Dagelijks Bestuur Noorderzijlvest, Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap, en de heer Van Miltenburg, mede-grondeigenaar van de polder.

Het Waterschap heeft een deel van de polder ingericht voor kleinschalige waterberging. In totaal kan bij wateroverlast circa 225.000m3 water geborgen worden. Zodra het waterpeil in het Leekstermeer meer dan 40 centimeter stijgt, zal het water over de drempel in de kade stromen en kan het geborgen worden in het bergingsgebied. De verwachte inzet van het gebied is eens in de vijf jaar, voornamelijk in de wintermaanden.

Polder Vredewold is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland en grotendeels in eigendom van Het Groninger Landschap en een particuliere natuurbeheerder, de heer Van Miltenburg. Belangrijkste natuurdoelen zijn ontwikkeling van bloemrijke graslanden, natte hooilanden en moeras. Met veel ruimte voor weidevogels, ganzen en de groene glazenmaker.

Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

De inrichting van Polder Vredewold is een gezamenlijk project van Het Groninger Landschap, Waterschap Noorderzijlvest, een particuliere natuurbeheerder en de Provincie Groningen.

Na het vastleggen van afspraken over het beheer van het gebied en het afgraven van de drempel in de kade, is het gebied nu klaar om ingezet te worden.