Reactie LandschappenNL op “Voorlegger Versnellingsakkoord stikstofemissiereductie 2021 – 2030

”Wij zien het Versnellingsakkoord als een stap voorwaarts om uit deze impasse te komen.”

25 mei 2021 – Vanochtend maakten Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland bekend samen tot een “Versnellingsakkoord stikstofemissiereductie” gekomen te zijn.

Het samenwerkingsverband LandschappenNL waardeert dat partijen hiermee laten zien te willen bewegen, om tot een oplossing te komen die ecologie en economie weer vooruit helpt. In een tijd waarin standpunten verhard zijn en de discussie over reductie van stikstofuitstoot in een impasse is beland.

Wij zien het Versnellingsakkoord als een stap voorwaarts om uit deze impasse te komen. Het akkoord vraagt een investering in economie èn ecologie; de natuur heeft te lang geleden onder de overmaat aan stikstofemissie, de biodiversiteit in Nederland zit op een dieptepunt. Elementen uit het Akkoord als het versneld reduceren van de stikstofuitstoot van 26 naar minimaal
40% in 2030, het wegnemen van alle piekbelasters, maar ook het perspectief bieden aan een duurzame landbouw, zijn waardevol.

LandschappenNL acht het wettelijk verankeren van de doelstellingen daarbij absoluut noodzakelijk. We onderschrijven dan ook het voornemen van de partijen om de Raad van State het Akkoord voor te leggen; een tweede PAS-debacle dient voorkomen te worden.

Het gaat niet goed met de natuur in Nederland, stikstofemissie is daarvoor een van de hoofdoorzaken. De impasse voort laten duren is geen optie: niets doen zal leiden tot een verdere afname van de biodiversiteit en van de kwaliteit van het landschap. LandschappenNL hoopt dat de nieuwe regering dit Akkoord gaat benutten als basis voor een aanpak die de natuur daadwerkelijk
herstelt en de vergunningverlening zeker stelt.