Rechter bevestigt zorgen natuurorganisaties over Suikerzijde en De Oude Held

Groningen, 12 juli 2022 – In juni 2021 heeft de gemeenteraad van Groningen het bestemmingsplan vastgesteld voor het noordelijke deel van de voormalige vloeivelden van de Suikerunie. Hier wordt de nieuwe woonwijk Suikerzijde ontwikkeld. Op dit moment vormen de vloeivelden belangrijk leefgebied voor tal van vogels en vleermuizen. De gemeente heeft van de provincie een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming gekregen om het leefgebied van al deze soorten te vernietigen en voor een deel te compenseren in Polder De Oude Held. Deze polder vormt op dit moment een belangrijk leefgebied voor weidevogels als de grutto. Door de natuurcompensatie worden ook de weidevogels verdreven uit hun leefgebied en moeten elders gecompenseerd worden.

Zeven samenwerkende natuurorganisaties vinden dat de gemeente Groningen meer rekening had kunnen houden met de bestaande natuurwaarden. Dit geldt zowel voor de vloeivelden als voor het weidevogelgebied De Oude Held. Al meer dan een jaar proberen ze in gesprek te komen met de gemeente met alternatieve voorstellen. De natuurorganisaties zouden enkele vloeivelden willen sparen en een plek geven in de nieuwe woonwijk Suikerzijde, een mooie verwijzing naar de historie van deze plek. Bovendien vinden ze Polder De Oude Held niet geschikt als compensatiegebied en hebben hiervoor alternatieven aangedragen. Tot nu toe houdt de gemeente vast aan haar eigen plannen.

De natuurorganisaties zagen zich genoodzaakt om de rechter om een oordeel te vragen. Voor de tweede maal heeft de voorzieningenrechter nu bepaald dat er vragen zijn over de rechtmatigheid van de verleende ontheffing en geoordeeld dat de werkzaamheden ten behoeve van Suikerzijde voorlopig stilgelegd moeten worden. Naar het oordeel van de rechter is aangetoond dat de vloeivelden van belang zijn als leefgebied voor de geoorde fuut en had voor deze soort een ontheffing aangevraagd moeten worden. Ook vindt de rechter dat er onvoldoende garanties zijn dat de compensatie voor de grutto en andere weidevogels daadwerkelijk gaat functioneren.

De natuurorganisaties zijn blij met deze uitspraak en zien het als bevestiging van hun zorgen. Aan de andere kant zijn ze teleurgesteld dat het zover heeft moeten komen. Veel liever waren ze in goed overleg met de gemeente tot aanpassing van de plannen gekomen. Dan was vertraging van de woningbouw ook voorkomen. Graag gaan de natuurorganisaties met het nieuwe College van B&W in overleg om uit de ontstane impasse te komen en ervoor te zorgen dat woningbouw hand in hand gaat met bescherming van bestaande natuurwaarden.

Eerder verscheen:
Opiniestuk Dagblad van het Noorden, 3 februari 2022