Waarom rust op de kwelders belangrijk is

Waarom rust op de kwelders belangrijk is

Na de ramp waarbij bijna 300 containers op de Noordzee overboord zijn geslagen, hebben vele honderden mensen spontaan geholpen met het opruimen van de aangespoelde rommel. Fantastisch!

Niet alleen op de dijk, maar ook in de kwelders langs de Groninger noordkust staken velen de handen uit de mouwen. Het Groninger Landschap is alle mensen die deelgenomen hebben aan deze spontane acties zeer dankbaar. Want het helpt enorm om zo veel mogelijk plastic uit het Werelderfgoed Waddenzee te halen en te voorkomen dat plastic terecht komt in de voedselketen.

Kwelders zijn belangrijk leefgebied voor vogels. Niet alleen in de zomer als broedgebied, maar ook in de winter als slaapgebied voor ganzen en hoogwatervluchtplaats voor tienduizenden wadvogels zoals wulpen en scholeksters. Om die reden is het belangrijk dat niet overal tegelijk mensen op de kwelders lopen. Na de eerste spontane acties die absoluut noodzakelijk waren, willen we nu graag de zoekacties coördineren om daarmee ook de noodzakelijke rust op de kwelders te kunnen garanderen.

Wadvogels foerageren tijdens eb op de slikplaten van de Waddenzee, maar rusten tijdens hoog water uit op de kwelders. Voedsel is schaars in de winter en verspilling van energie moet voorkomen worden om de vogels in goede conditie te houden. Elke keer dat vogels opvliegen, gaat er energie verloren. Om die reden is het van groot belang om verstoring van vogels zoveel mogelijk te voorkomen. Voor ganzen die slapen op de kwelders geldt hetzelfde.

Dinsdag na de storm en het springtij liepen tot laat op de avond mensen op de kwelders te zoeken naar waardevolle spullen. Dit ging gepaard met veel verstoring van de aanwezige vogels. Onze toezichthouder heeft mensen die op kwelders van Het Groninger Landschap liepen verzocht om weg te gaan en daar heeft iedereen gelukkig gehoor aan gegeven.

Waarschijnlijk zijn ook in de komende tijd opruimacties noodzakelijk, waarbij de inzet van vrijwilligers onmisbaar is. Voor de kwelders zal Het Groninger Landschap, samen met de particuliere kweldereigenaren en Natuurmonumenten, deze opruimacties organiseren. We zullen daar via de gebruikelijke media over communiceren (website, facebook en twitter).

Voor een volledig overzicht van de opruimacties en de situatie langs de Groninger noordkust verwijzen we ook naar de website van de Veiligheidsregio Groningen: www.veiligheidsregiogroningen.nl