Goed seizoen voor de grutto in het Reitdiep

Goed seizoen voor de grutto in het Reitdiep

Onze nationale vogel, de grutto, kende dit jaar een goed seizoen in het Reitdiep.

Het aantal broedparen nam toe en het broedsucces was net als in 2017 goed; veel gruttokuikens werden vliegvlug.

In de weidevogelgebieden van Het Groninger Landschap in het Reitdiep broedden dit jaar in totaal 75 paartjes grutto. Een toename van 25% ten opzichte van vorig jaar. Het is daarmee de talrijkste weidevogel in het gebied. Met een dichtheid van 15 broedparen per  100 hectare is het Reitdiep een goed en belangrijk weidevogelkerngebied in de provincie. Het broedsucces was iets minder dan in 2017, maar nog altijd voldoende voor een stabiele populatie. Een hoopvolle ontwikkeling na de jaren 2015 en 2016, toen het broedsucces veel lager was. Om de grutto-populatie weer te laten groeien en uit de gevarenzone te krijgen, is een hoger broedsucces nodig.

Naast de grutto namen ook tureluur, krakeend, wintertaling, slobeend en kuifeend in aantal toe. Deze weidevogels profiteren sterk van de vernatting in het Reitdiep-Zuid en Reitdiep-Midden. De aantallen van kievit en scholekster bleven stabiel. Graspieper en gele kwikstaart komen, redelijk stabiel, in lage aantallen voor. De veldleeuwerik is als broedvogel zo goed als verdwenen.

De komende jaren zal in het kader van het Actieplan Weidevogels Groningen verder geïnvesteerd worden in optimalisering van beheer en inrichting van de weidevogelgebieden in het Reitdiep. Het gaat hierbij o.a. om toename van het aandeel (greppel)plasdras, vergroting van het areaal kruidenrijk grasland, versterking van de landschappelijke openheid en predatiebeheer.

Grutto in Reitdiep-gebied. Foto Gert Roelfsema.