Optimalisatie waterbeheer Reitdiep-Zuid

weidevogelreservaten Paddepoel en Koningslaagte

23 september 2021, Haren – In de weidevogelreservaten Paddepoel en Koningslaagte in het Reitdiepgebied van Het Groninger Landschap worden maatregelen getroffen ter optimalisatie van het waterbeheer voor weidevogels. Het project ‘Optimalisatie waterbeheer Reitdiep-Zuid’ is een onderdeel van het overkoepelende POP3-project ‘Verbetermaatregelen weidevogels Groningen’ en vloeit voort uit het Actieplan Weidevogels Groningen. Het is mede mogelijk gemaakt door het landschapscompensatieplan Hoogspanningslijn 380 kilovolt Eemshaven-Vierverlaten.

Voor de optimalisatie van de weidevogelreservaten Paddepoel en Koningslaagte zijn een aantal inrichtingsmaatregelen geformuleerd. Deze maatregelen zijn gericht op de aanvoer van water in droge tijden en verhoging van het waterpeil. Door verhoging van het waterpeil ontstaan natte delen (dit noemen wij plasdras) en blijft de kleibodem zacht en daardoor doordringbaar voor de snavel van de grutto en tureluur. Tevens blijft het bodemleven (wormen e.d.) aan de oppervlakte en is daardoor goed bereikbaar voor de vogels.

Koningslaagte

In de Koningslaagte kan door het plaatsen van een windwatermolen oppervlaktewater aangevoerd worden zodat in droge tijden het waterpeil niet te ver daalt. Een stuw gaat er voor zorgen dat in een deel van het gebied het water langer wordt vastgehouden en het waterpeil stijgt.

weidevogelreservaat Koningslaagte

In Paddepoel worden meerdere gebiedjes (peilvakken) gerealiseerd met een bepaald waterpeil. Hierdoor wordt het mogelijk om per gebied/peilvak het meest optimale waterpeil in te stellen. Met behulp van een windwatermolen wordt water vanuit het Selwerderdiepje opgepompt in het hoogste peilvak. Het restwater loopt vervolgens over stuwen naar aanliggende lagergelegen peilvakken en vervolgens over stuwen weer in het Selwerderdiepje. Zo wordt spaarzaam omgegaan met het beschikbare water.

Voor de optimalisatie van het waterbeheer worden in Paddepoel stuwen en nieuwe dammen aangelegd en bestaande dammen opgehoogd. Om het water in de verschillende peilvakken te houden worden langs de randen van percelen lage kades aangelegd. Hiervoor wordt grond gebruikt dat vrijkomt bij het onderhoud van het aanwezige greppelsysteem. Deze greppels lopen bij verhoging van het waterpeil vol waardoor een zogenaamd greppelplas-dras ontstaat. De natte greppels creëren een optimaal voedselgebied voor de weidevogels.

De werkzaamheden worden in het najaar/winter van 2021 en 2022 uitgevoerd en afgerond.