Privacyverklaring
Stichting Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring staat hoe wij persoonsgegevens verwerken van betrokkenen en op welke wijze wij waarborgen dat gegevens behoorlijk en zorgvuldig verwerkt worden.

Deze privacyverklaring bedoeld om u informatie te geven over:

 • De gegevens die wij van u verwerken, voor welke doelen en met welke grondslag;
 • De verplichting van u om gegevens te verstrekken;
 • De verstrekking van gegevens aan anderen binnen of buiten Europa;
 • Hoe lang Het Groninger Landschap gegevens bewaart;
 • Hoe Het Groninger Landschap gegevens beveiligt;
 • Uw rechten;
 • Bij wie u terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.

De gegevens die wij van u verwerken

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Beschermersnummer
 • Titel
 • Voornaam
 • Initialen
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Adres
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • IBAN-rekeningnummer
 • IBAN tenaamstelling

De gegevens worden met de volgende doelen verwerkt

De verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen gebeurt alleen voor een of meer van onderstaande doelen:

 • Het afhandelen van bestellingen;
 • Het bijhouden en uitvoeren van een ledenadministratie en vrijwilligersadministratie;
 • Informeren over ons werk en daarbij behorende acties, campagnes, behaalde resultaten en marketingdoeleinden;
 • Uw geboortedatum gebruiken wij enkel om een data-analyse te kunnen maken van de leeftijdsopbouw van onze achterban;
 • Financiële gegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomsten;
 • Het verhuren van vakantiewoningen.

Grondslagen voor de gegevensverwerking

Het Groninger Landschap verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van een wettelijke plicht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing op Het Groninger Landschap. Het Groninger Landschap verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens om aan die wetgeving te kunnen voldoen. Ook worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst.

Daarnaast kan Het Groninger Landschap een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking. Als Het Groninger Landschap persoonsgegevens wil verwerken, maar dit niet valt onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Het Groninger Landschap toestemming vragen voordat de gegevens verwerkt worden.

De verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor deze gegevens zijn verkregen. In bepaalde gevallen kunnen gegevens ten behoeve van die doelen worden gedeeld met anderen.

Bijvoorbeeld:

 • Belvilla, Buitenleven, de Goede Zaak en MailChimp.

Het Groninger Landschap sluit, voor zover nodig, verwerkersovereenkomsten af met partijen die namens Het Groninger Landschap persoonsgegevens verwerken. Daarin zijn bijvoorbeeld bepalingen opgenomen over de beveiliging van de gegevens en hoe te handelen bij een (vermoeden van een) datalek.

Gegevens worden niet zonder toestemming verstrekt aan partijen buiten Europa.

Het Groninger Landschap kan daarnaast telemarketing inzetten om donateurs en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen eventueel te informeren over onze campagnes. Het Groninger Landschap werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de AVG. Als u hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden door Het Groninger Landschap of geen post of e-mail wenst te ontvangen, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer.

Het bewaren van persoonsgegevens

Het Groninger Landschap bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Als er wettelijke bewaartermijnen gelden, worden deze termijnen in acht genomen. Gegevens kunnen anderszins langer bewaard worden wanneer de organisatie daar een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Het beschermen en beveiligen van uw persoonsgegevens

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens via de website (beveiligde verbinding), twee-factor-authenticatie (2FA) in onze werkomgeving en de encryptie van back-ups, neemt Het Groninger Landschap ook organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Zo zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Cookies en klikgedrag

Het Groninger Landschap maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te optimaliseren en het bezoek te monitoren of marketingcampagnes te kunnen uitvoeren. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Hierdoor worden uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd.

Als u onze website bezoekt voor informatie of om een aanvraag te doen, dan worden automatisch bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd. U kunt dan denken aan de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, bezochte pagina’s en de duur van uw bezoek aan onze website. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Derden hebben geen toegang tot de door Het Groninger Landschap geplaatste cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Via onze websites worden cookies geplaatst van Google, als onderdeel van de dienst Google Analytics. Deze dienst wordt door Het Groninger Landschap gebruikt om het gebruik van onze websites bij te houden en hierover statistieken bij te houden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt gehouden of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google stelt ons in de gelegenheid meer bereik te genereren voor ons werk met haar kosteloze dienst Google Ad Grants. Hiervoor gebruiken we de technologie van Google, die onder meer registreert hoe de site wordt bezocht en welke acties er worden gedaan naar aanleiding van een bezoek via Google AdWords.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen e-mail ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt. Mocht dat niet lukken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Uw rechten

U heeft op grond van de AVG het recht om ons te vragen om:

 • Inzage in de gegevens die wij van u verwerken;
 • Informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • Informatie te laten corrigeren die feitelijk onjuist is;
 • Onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 • (Bepaalde) gegevens onder omstandigheden te laten verwijderen;
 • Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens;
 • Toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken;
 • Ons te vragen uw gegevens over te dragen aan een andere partij, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde organisatie die in Nederland toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). We vragen u wel om eerst contact met Het Groninger Landschap op te nemen om te kijken of wij uw klacht kunnen oplossen.

Contact

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Sjoerd Vitters (hoofd Bedrijfsvoering). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via 050-3135901 of door te mailen naar info@groningerlandschap.nl.

Disclaimer

Typ- en spelfouten voorbehouden. We behouden ons het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatst geldende versie op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 juni 2023.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals sociale media-buttons. Het Groninger Landschap draagt er geen verantwoordelijkheid voor dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.

Harssensbosch Reitdiep. Roelof Bos