Ondertekening start pilot Medenertilsterpolder

Op vrijdag 14 april is bestuurlijk stilgestaan bij de start van de pilot de Medenertilsterpolder.

Hierbij hebben Freek Nieuwenhuis van Collectief Groningen West, Marco Glastra van Het Groninger Landschap, Jan Kuipers van de stichting in oprichting Middag Humsterland en gedeputeerde Johan Hamster van de provincie Groningen de uitgangspunten voor de pilot ondertekend. De komende drie pilotjaren (2024-2026, 2023 als aanloopjaar) wordt onderzocht wat de beste manier is om weidevogels te beschermen en een passend leefgebied te realiseren.

Hiervoor worden provinciale gronden ingevuld met agrarische natuurbeheer en kleinschalige vernattingsmaatregelen. Het Groninger Landschap verpacht haar gronden als weidevogelgrasland en voert in het zuidelijke deel tijdens het broedseizoen een beperkte verhoging van slootpeilen door. Hiermee ontstaat een weidevogelgebied van 120 hectare waarin twee typen weidevogelbeheer worden toegepast: natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer.

Maatregelen weidevogelbeheer

Agrariërs die gronden pachten voeren het beheer uit en houden rekening met broedgedrag en de rustperiode van weidevogels. Denk hierbij aan maartregelen als uitgesteld maaien, met lage hoeveelheid vee beweiden, het gebruik van aangepaste bemesting en door specifieke gebieden als kruidenrijk kuikenland aan te wijzen.

Daarnaast wordt gedurende de pilot, tussen half februari en half juni, het gebied natter gemaakt. Dit door extra plasdraspompen te plaatsen. Zo kan het water plaatselijk worden vastgehouden én ontstaan plas-drassituaties wat ideaal is voor weidevogels en hun kuikens om naar voedsel in te zoeken. Ook wordt er actief ingezet op predatiebeheer: het voorkomen van natuurlijke vijanden en roofdieren.

Monitoring en evaluatie

Een belangrijk onderdeel van de pilot is de monitoring van de weidevogelstand en het broedsucces. Collectief Groningen West en onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga voert het ecologische onderzoek naar de weidevogels uit. Daarnaast wordt gekeken welke predatoren aanwezig zijn en worden de grondwaterstanden gemeten. Na drie pilotjaren wordt de aanpak geëvalueerd.

Kijk voor meer informatie op de website van Prolander en blijf op de hoogte door u aan te melden voor de nieuwsbrief over de polder.