Overleg Landbouwakkoord helaas ontspoord

Gemiste kans voor landbouw en natuur Na intensief overleg is het Landbouwakkoord met het opstappen van LTO alsnog ontspoord. Wij betreuren dit zeer. Het is een gemiste kans. Dit is een slechte dag voor de landbouw, voor de landbouwer, voor natuur en landschap, voor het landelijk gebied.

LandschappenNL, 20 juni 2023 – Na vele weken intensief overleg is het LandbouwAkkoord met het opstappen van LTO alsnog ontspoord. Wij betreuren dat zeer. LandschappenNL heeft aan de Hoofdtafel en aan diverse Sectortafels ingezet op perspectief voor de landbouw en op kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied. Uit de overtuiging dat een duurzame landbouw randvoorwaardelijk is voor een hoge biodiversiteit, een gezonde natuur en een robuust landschap. En in de wetenschap dat landbouw en natuur wederkerig zijn: landbouw kan evenmin zonder natuur. Wij zaten aan tafel om die dubbelslag te maken: significante verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied, en helderheid plus perspectief voor de boer.

Waarom namen we deel aan de Hoofdtafel van het Landbouwakkoord?

LandschappenNL, als samenwerkingsverband van 19 provinciale natuur- en landschapsorganisaties, was en is ervan overtuigd dat een natuurinclusieve landbouw niet alleen belangrijk is voor een duurzame voedselproductie, maar ook voorwaarde is voor een hoge biodiversiteit, een gezonde natuur, een robuust landschap. Daarbij geloven we in de kracht van samenwerking, van samen optrekken in het landelijk gebied. De uitdagingen die voor ons liggen zijn groot en veelomvattend; alleen door daar samen de schouders onder te zetten kunnen we de transitie van het landelijk gebied in gang zetten.

Weerbarstige realiteit

Het sluiten van een Landbouwakkoord bleek echter weerbarstig. Er is over heel veel zaken gesproken, maar niet alleen over de transitie; steeds ging het gesprek ook over de landbouw van nu, over behoud van wat is, over onzekerheden, waardoor uiteindelijk toekomst en transitie teveel op de achtergrond raakten. Achteraf bezien heeft de dubbeldoelstelling voor het Akkoord, namelijk het herstellen van vertrouwen/ bieden van perspectief èn het identificeren van de landbouw-van-morgen plus het daar bij behorende transitiepad, contraproductief gewerkt. Immers, daarmee gingen twee gesprekken, die over de belangen van de landbouw en die over het toekomstbeeld van de landbouw, door elkaar heen lopen.

Gemiste kans voor landbouw èn natuur

Het is een gemiste kans nu geen akkoord te sluiten. Dit is een slechte dag voor de landbouw, voor de landbouwer, voor natuur en landschap, voor het landelijk gebied. Zeker had ook LandschappenNL nog de nodige wensen en vraagtekens t.a.v. onderdelen van de concepttekst van het Akkoord, m.n. op het gebied van grondgebondenheid en doelsturing. Maar met het nu geheel uitblijven van een Akkoord, raakt het perspectief voor de landbouw verder uit beeld, en dreigen de broodnodige natuurherstelmaatregelen vertraging op te lopen. Dat is voor LandschappenNL onverteerbaar.

De diverse en urgente vraagstukken in het landelijk gebied vragen om samenwerking tussen alle partijen, waaronder de landbouw en de natuurbescherming. En niet volgend jaar, maar vandaag. Samenwerken, om die transitie van de landbouw, of beter, van het landelijk gebied, in gang te zetten en te realiseren. Herstel van natuur en landschap is daarbij hard nodig, ook om de transitie naar een natuurinclusieve, duurzame landbouw te realiseren.

Samenwerking voorwaarde voor toekomstbestendig hoogwaardig landelijk gebied

Hoe dan ook zal LandschappenNL zich de komende tijd blijven inzetten voor natuur en landschap, voor het herstel van de kwaliteit van het landelijk gebied. En dat samen met onze partners in de gebiedsprocessen. De toekomst kan alleen vorm krijgen door samenwerking tussen boeren, natuurbeschermers, watermanagers, burgers, overheden, e.v.a. Er is geen tijd te verliezen.