Afronding Optimalisatie waterbeheer Reitdiep-Zuid met gedeputeerde Johan Hamster

Op 14 oktober 2022 is het project ‘Optimalisatie waterbeheer Reitdiep-Zuid’ officieel afgerond. Het doel van het project is om de weidevogelreservaten Paddepoel en Koningslaagte van Het Groninger Landschap aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Dit wordt gedaan met hulp van verschillende waterbeheersmaatregelen. Het project is gefinancierd uit het landschapscompensatieprogramma van TenneT en provincie Groningen, na de bouw van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten.

Inrichtingsmaatregelen

Gedeputeerde Johan Hamster heeft als openingshandeling een van de windwatermolens in het gebied laten draaien. Deze molens zijn geplaatst om water het gebied in te pompen.
Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, sprak over het belang van de maatregelen voor de weidevogels in het gebied. De verschillende inrichtingsmaatregelen zorgen er voor dat het waterpeil in het gebied hoog blijft; water wordt beter aangevoerd en langer vastgehouden. Op deze manier blijft de bodem in de weidevogelreservaten nat en doordringbaar. Weidevogels kunnen daardoor ook tijdens droge periodes met hun lange snavels in de grond naar bodemleven zoeken. Dit vergroot het broedsucces van bedreigde weidevogels zoals de grutto en de tureluur.

Samen maken we het verschil

TenneT vervangt de oude hoogspanningsverbinding van 220 kilovolt (kV) tussen Eemshaven en Vierverlaten (bij Groningen) door een nieuwe 380 kV-verbinding (van 2020 t/m 2023). TenneT neemt de verbinding volgend jaar in bedrijf. De 220 kV-verbinding wordt daarna afgebroken. TenneT en de provincie Groningen investeren in totaal 14,9 miljoen euro in een 50-tal landschaps-, cultuurhistorische- en andere groene maatregelen. Dit gebeurt via het landschapsprogramma (2020 t/m 2028), in samenwerking met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen en het Westerkwartier, waterschap Noorderzijlvest, Het Groninger Landschap en de inwoners van het gebied.