Actieplan weidevogels Groningen

Het uitgestrekte Groninger weidelandschap moet weer een aantrekkelijk en veilig broedgebied worden voor duizenden weidevogels die in het voorjaar speciaal naar Nederland komen om hun kuikens groot te brengen tussen gras en koeien. Dat is in grote lijnen het streven van de opstellers van het Actieplan Weidevogels Groningen. Het Actieplan Weidevogels Groningen (2019) geeft een overzicht van de maatregelen die op korte termijn genomen moeten worden om de weidevogels voor Groningen te behouden.

Drietrapsraket

De maatregelen voor het behoud van de weidevogels vormen  een drietrapsraket: investeren in de kwaliteit van weidevogelkerngebieden, daaromheen een schil van agrarisch natuurbeheer en daarbuiten een natuurinclusieve landbouw waarbij biodiversiteit een functioneel onderdeel van de bedrijfsvoering is.

De organisaties die aan het Actieplan deelnemen zijn Het Groninger Landschap, Collectief Groningen West, Avifauna Groningen, Collectief Midden Groningen, IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Groningen, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Wildbeheereenheden in Groningen.

Wat we doen in onze gebieden

Onze terreinen maken deel uit van de weidevogelkerngebieden in de provincie. We zorgen voor optimale condities voor de weidevogels zoals hoge waterpeilen met verspreid plas-dras, voldoende kruidenrijk grasland en landschappelijke openheid. We maaien pas als er geen nesten of jongen meer aanwezig zijn en we passen zogenaamd mozaïekbeheer toe, zodat er voor alle vogels een geschikte broedplek te vinden is. Voldoende kruidenrijk grasland met veel insecten biedt de jonge grutto’s beschutting én voedsel

Monitoring en onderzoek

Door monitoring van het gevoerde beheer en de resultaten krijgen we inzicht in de succesfactoren voor broedsucces en aantalsontwikkeling van de weidevogels. Aanvullend doe we onderzoek naar predatie en het terreingebruik van predatoren. Dit doen we in samenwerking met o.a. de Rijksuniversiteit Groningen en Collectief Groningen West. Lees meer

Robuuste en vitale weidevogellandschappen

Het grootste gevaar voor de weidevogels is het verdwijnen van geschikt leefgebied door het steeds intensievere gebruik van het landschap. Onze eerste prioriteit is dan ook dat er meer geschikt leefgebied komt. We streven naar robuuste, open en vitale weidevogellandschappen met optimaal beheer in de kernen, daaromheen agrarisch natuurbeheer en daarbuiten natuurinclusieve landbouw waarbij biodiversiteit een functioneel onderdeel van de bedrijfsvoering is.

Hekkum

Hoe gaan we om met predatie?

Het Groninger Landschap ziet predatie als een natuurlijk fenomeen en niet als de oorzaak van de teruggang van weidevogels. Predatiebeheer is een onderdeel van ons weidevogelbeheer en is als eerste gericht op het minder aantrekkelijk maken van onze gebieden voor predatoren. Het weer open maken van het landschap zorgt ervoor dat luchtpredatoren als kraaien en roofvogels zich niet vestigen. Het vernatten van gebieden maakt de gebieden minder aantrekkelijk voor marterachtigen als wezel, hermelijn en steenmarter. Het plaatsen van een tijdelijk elektrisch raster kan vossen en katten uit een perceel houden. En door het weghalen van nestpalen voor ooievaars verkleinen we het legertje predatoren dat graag een weidevogelkuiken eet.

In een gezonde weidevogelpopulatie is predatie een natuurlijk fenomeen dat een beperkte invloed heeft op broedsucces. Er is nu echter sprake van een disbalans. Voor herstel van de balans is een forse toename van het aantal weidevogels en verhoging van het broedsucces noodzakelijk. Dit vergt de nodige tijd. De weidevogels verkeren in een noodtoestand en dat rechtvaardigt om op dit moment – aanvullend op de genoemde preventieve maatregelen – zo nodig ook aan actieve bestrijding van predatoren te doen. Het Groninger Landschap ziet dat als noodzakelijk kwaad en als tijdelijke maatregel.

Lees meer

Beleidsnotitie Flora en Fauna 2018 Provincie Groningen
Uitzending Eén Vandaag, 26 februari 2020
Optimalisatie waterbeheer Reitdiep Zuid

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

* Verplichte velden

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.