Medenertilsterpolder

Weidevogellandschap in zwaar weer

Het weidevogelgebied Medenertilsterpolder (30 ha) van Het Groninger Landschap ligt midden in het agrarische cultuurlandschap van Middag Humsterland. Het gebied is van oudsher een belangrijk broedgebied voor weidevogels, waaronder de grutto. In het gebied broedden tot voor kort grote aantallen grutto’s. De aantallen zijn echter de laatste jaren drastisch afgenomen. Het is dan ook hoog tijd dat er maatregelen worden getroffen om deze afname te stoppen.

Naar een nieuw gruttoparadijs

Het Groninger Landschap - Tureluur

Uitbreiding weidevogelgebied

In opdracht van de provincie Groningen wordt momenteel gewerkt aan uitbreiding van het weidevogelgebied in het kader van het Gebiedsproces Medenertilsterpolder. In het project werkt Prolander samen met Het Groninger Landschap, agrariërs uit de Medenertilsterpolder, Collectief Groningen West, Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Westerkwartier.

In het gebiedsproces staat de realisatie van een weidevogelkerngebied centraal. Dit kerngebied van 100 ha bestaat uit weidevogelreservaat met daaromheen een schil van agrarisch weidevogelbeheer. Het Groninger Landschap wordt na inrichting eigenaar van ca. 70 ha. De overige hectares komen in particulier natuurbeheer bij lokale boeren. Het toekomstige beheer wordt uitgevoerd conform een gezamenlijk beheerplan.

Maatregelen

Om de polder verder geschikt te maken voor weidevogels worden een aantal maatregelen uitgevoerd. Het gebied wordt tussen half februari en begin juli natter gemaakt. Er worden stuwen en dammen geplaatst om het water langer vast te houden. Een aantal gedempte sloten en greppels worden weer uitgegraven voor de aanvoer van water. Ook worden drie kleine windmolens geplaatst om water op te pompen. Het beheer is gericht op de ontwikkeling van kruidenrijk grasland. Door lage delen tijdelijk onderwater te zetten ontstaat plas-dras dat ideaal is als voedselgebied voor weidevogels. Tijdens het broedseizoen wordt het gebied afgesloten, zodat het broeden van de vogels niet wordt verstoord. Mogelijke schuilplaatsen voor roofdieren, zoals gebouwen, bomen en riet, worden verwijderd. Aan de zuidkant van het gebied (ter hoogte van het bestaande fietspad) komt een uitkijkpunt zodat men volop kan genieten van het landschap en de vogels.