Achter de Waddendijk

Pareltjes achter de Waddendijk

Delen van de polders achter de zeedijk leveren rust en voedsel voor de wadvogels. Wij leggen hier kleine brakwaterrijke natuurgebieden voor de watervogels aan. Maar er zijn meer pareltjes, met weer heel andere natuur- en cultuurwaarden, in dit uitgestrekte gebied.

Brakke wateren

Klutenplas

De Klutenplas bij Westernieland is het eerste terrein dat wij hebben omgevormd tot een brakwater oase. Er heeft zich een indrukwekkende vegetatie ontwikkeld met onder andere zeeaster, kweldergras, zeealsem, en zeekraal. Een uitgelezen omgeving voor de kluut en bergeend die het gebied in groten getale weten te vinden!

Feddema’s Plas

De Feddema’s Plas ten noorden van Hornhuizen is net zoals de Klutenplas een kleiput. Het gebied bestaat uit een met riet en moerasstruweel omzoomde brakke plas. Ook streven we naar versterking van de betekenis van het gebied voor de waddennatuur.

Cultuurhistorie

Helwerder Wierden

Tussen Usquert en Rottum ligt een uniek stukje cultureel erfgoed. Half verscholen achter Theaterboerderij Bernlef vormen twee heuvels samen een flinke wierde. Deze woonheuvel verwijst naar de eerste gebiedsbewoners die hier het hoofd boven water hielden. Een adembenemend uitzicht valt je ten deel als je op de top van de wierde staat.

Wierdekerkhof Vliedorp

De wierde Vliedorp herinnert aan het verloren gegane gelijknamige dorpje en zijn kerk. Wat resteert is een bescheiden begraafplaatsje met elf grafstenen. Het oorspronkelijke open karakter van deze plek zal hersteld worden om de wierde beter zichtbaar te maken.

Oude Dijk bij den Andel

Een kleine bult in het landschap met een groot verleden: hier wordt een restant van de middeleeuwse Oude Dijk gemarkeerd. Deze diende als zeewering tot ze door de kerstvloed van 1717 werd weggespoeld en daarna vervangen door de Middendijk. Het Groninger Landschap wil het dijkje een blijvende, zichtbare plek in het landschap geven.

Eendenkooi Nieuw Onrust

Aan de voet van de Ommelanderzeedijk ligt één van de laatste twee eendenkooien van Groningen. Het terrein bestaat uit een kooiplas met vangbuizen en een kooikerswoning met kelder. Het gebied is alleen tijdens excursies te bezoeken. Ons streven is om de kooi in ere te herstellen en te gebruiken voor het ringen van eenden.

Boerenerven Ulrum

Ten noorden van Ulrum heeft het Groninger Landschap drie bosjes in eigendom. Twee daarvan behoorden bij verloren gegane boerderijen, een derde werd aangeplant in het kader van de ruilverkaveling. Wij houden de bosjes in stand vanwege hun cultuurhistorische- en natuurlijke waarden: houtsnip, buizerd en ree vinden er beschutting.