Beheerplannen

Beheerplannen

Het Groninger Landschap heeft voor al haar terreinen beheerplannen geschreven. In deze plannen wordt toegelicht wat we willen bereiken en hoe we dat willen doen. Hier vind je een overzicht van alle beheerplannen.

Beheerplan Hunzedal

Het Hunzedal een weidse oase van rust en ruimte onder de rook van Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Haren en Zuidlaren. En een eldorado voor water-, moeras- en weidevogels.

Oostpolder, kijkhut, Ganzen

Beheerplan Leekstermeer

Leekstermeergebied wordt natter en gevarieerder

Bos, singels, open grasland, riet en water: afwisseling is hét kenmerk van dit natuurgebied. Die variatie staat borg voor een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Het Groninger Landschap wil deze variatie in stand houden en versterken.

Lettelberterpetten

Beheerplan Hunzezone

Rust en ruimte voor mens en natuur

Onze plannen maken deel uit van een omvattend plan om van het hele Hunzedal, van de bron tot aan de stad Groningen, weer een natuurlijk beeksysteem te maken met volop mogelijkheden voor natuurbeleving. In deze publicatie geven we aan wat we de komende jaren willen bereiken en hoe we dat willen doen.

Oostpolder bij Zuidlaardermeer

Beheerplan De Dollard

De Dollard een schitterende uithoek

Het Groninger Landschap beheert deze gebieden zo dat de unieke natuur en de cultuurhistorische waarden behouden en versterkt worden.
Het bezoekerscentrum Dollard, de vogelkijkhut in Polder Breebaart en de vogelkijktoren de Kiekkaaste aan de rand van het wad bij Nieuwe Statenzijl spelen daarin een belangrijke rol. In deze gebiedsvisie presenteren wij onze plannen voor de inrichting en het beheer van de gebieden in de komende jaren en de doelen die wij daarbij voor ogen hebben.

Dollard

Beheerplan Oude Lauwers

Landschapstypen die de verschillen weerspiegelen

De Lauwers vormt de grens van Groningen met Friesland. We onderscheiden de volgende deelgebieden: Oude Lauwers zuid (zuid ), Oude Lauwers noord (midden) en Munnekezijlsterried (noord). Deze deelgebieden samen vormen de beheereenheid ‘Oude Lauwers’.
Het Groninger Landschap heeft de gronden in 2008 in eigendom overgedragen gekregen. Er is eerder geen beheerplan opgesteld.

Beheerplan Hemrik

Een mozaïek van schraallanden en broekbossen

In Het Hemrik is de natuur het speerpunt van de activiteiten, maar ook cultuurhistorie, geomorfologische waarden en beleving hebben de aandacht.

Hemrik

Beheerplan Bourtangerveld

Variatie in abiotiek, met biotoop voor levens- gemeenschappen van droge, voedselarme zandgronden.

Het beheergebied ‘Bourtangerveld’ ligt ten noordoosten van het vestingstadje Bourtange.

Minder bekend zijn de waarden die het beheergebied heeft voor de flora en fauna. De schrale droge graslanden met verfbrem, steenanjer en grasklokjes springen het meest in het oog.

Bourtange

Onze visie op faunabeheer

Faunabeheer is het op directe wijze beïnvloeden van het voorkomen van diersoorten. Hierbij kan het gaan om het introduceren of juist weren van een specifieke soort, met als uiterste maatregel het doden van dieren. Dit zijn ingrijpende maatregelen die gevoelsmatig op gespannen voet staan met onze natuurdoelstelling en daarom vragen om een zorgvuldige afweging en een helder kader. In deze visie faunabeheer wordt uiteengezet bij welke omstandigheden Het Groninger Landschap overgaat op faunabeheer en onder welke voorwaarden.