De Kleine Polder Termunterzijl

Recreatie en natuur komen samen in de Kleine Polder

In afstemming met omwonenden heeft Het Groninger Landschap nieuwe plannen ontwikkeld voor de Kleine Polder. Het wordt een bijzonder gebied waarbij recreatie en natuur straks hand in hand gaan.

De polder, ingeklemd tussen Termunten, Termunterzijl en de Waddenzee, bestaat nu uit een zwemplas met strandje en een golvend, ruig grasland. Het Groninger Landschap wil het landschap van de Kleine Polder weer meer laten aansluiten bij de Waddenzee, het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk maken.

Een belangrijke voorwaarde in de plannen is om het gebied opnieuw in te richten zonder onnodig grondtransport. De grond die vrijkomt tijdens de herinrichting wordt opnieuw gebruikt op dezelfde locatie. Hiermee wordt eventuele overlast van grondtransport in omliggende dorpen voorkomen.

Plannen voor recreatie én natuur
In de definitieve plannen is te zien dat er een overgang wordt gecreëerd tussen water en land, tussen zout en zoet. De westkant blijft een recreatief gebied met een zwemplas, strand, speeleiland en een mogelijk kunstwerk als uitkijkpunt. De oostkant wordt ingericht voor natuur, met plek voor vogels en vissen.

Het westelijke deel blijft grotendeels zoals het is. In lijn met de wens van omwonenden wordt het strand zo uitgebreid dat je er straks van de zonsondergang kunt genieten. Er komt een wandelpad rondom het gebied en er komt een speeleiland. Hoe deze precies ingevuld gaat worden wordt afgestemd met kinderen en ouders van kindcentrum Qworzo in Woldendorp. De realisatie van het uitkijkpunt is voorlopig uitgesteld. Reden hiervoor is dat de kosten voor de fundering van het uitkijkpunt aanzienlijk hoger zijn dan in eerste instantie begroot. De oorzaak hiervoor is tweeledig. Ten eerste zijn de prijzen van bouwmaterialen afgelopen jaar flink gestegen. Tevens krijgt een uitkijkpunt dat boven de dijk uitsteekt te maken met een hoge windbelasting. Om dit op te vangen is een sterke fundering noodzakelijk. Echter, de grond in de Kleine Polder is dermate slecht, dat ook hierdoor de kosten voor de fundering stijgen. De culturele ontwikkelorganisatie Sense of Place is samen met de kunstenaars van Observatorium uit Rotterdam terug naar de tekentafel met de oorspronkelijke voorwaarden voor een uitkijkpunt in de polder. Het Groninger Landschap verwacht begin 2022 een nieuw ontwerp voor het uitkijkpunt in de Kleine Polder te kunnen presenteren.

Aan de oostzijde worden natuureilanden ontwikkeld waar plek komt voor vogels om te broeden en te rusten bij hoogwater. Eén eiland wordt ingericht met riet, op de andere wordt een plas-dras situatie gecreëerd met gras zoals op een kwelder. Ook voor vissen komt er extra ruimte. Tussen de eilanden worden waterplanten, kiezels en flauwe oevers aangebracht. Aan de noordkant van het gebied wordt struweel aangeplant. Meidoorn, duindoorn en vlier maken het gebied aantrekkelijk voor overtrekkende vogels, via doorkijkjes blijft er zicht op de polder. Op het meest oostelijke natuureiland komt een oeverzwaluwwand.

Start werkzaamheden voorjaar 2021
Voor de start van het broedseizoen 2021 worden voorbereidende kap- en snoeiwerkzaamheden verricht. Dit zal eind februari afgerond zijn. Omwonenden worden de komende tijd verder geïnformeerd over de planning. Na de zomervakantie start de herinrichting van De Kleine Polder. Het Groninger Landschap streeft erna om de herinrichting van De Kleine Polder voor het eind van 2022 afgerond te hebben.

Samen maken we plannen waar
Het Groninger Landschap is blij met de inbreng van omwonenden. Via een aantal bewonersbijeenkomsten en vergaderingen met de bewonersvertegenwoordiging zijn veel ideeën naar voren gekomen die grotendeels zijn verwerkt in de plannen. Zo is er een mooi plan ontstaan waarbij recreatie en natuur hand in hand gaan. Het realiseren van deze plannen kan niet zonder steun van andere partijen. De nieuwe inrichting kan worden gerealiseerd dankzij het Waddenfonds, gemeente Delfzijl, provincie Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Nationale Postcode Loterij en het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma van NAM.