Waddenzee niet goed genoeg beschermd

Uit de vandaag verschenen evaluatie van het Beheerplan Natura-2000 Waddenzee komt een pijnlijk beeld naar voren: het gaat niet goed met de beschermde natuur van ons belangrijkste natuurgebied de Waddenzee. Een belangrijke reden hiervoor is dat de Nederlandse overheid zélf haar eigen beschermingsdoelen in de weg zit door vergunningen af te geven voor schadelijke activiteiten.

De evaluatie volgt op een al even pijnlijk besluit van 18 landen in het UNESCO Werelderfgoed Comité afgelopen jaar waaruit blijkt dat de Nederlandse, Duitse en Deense overheden de Waddenzee niet goed genoeg beschermen. Daarnaast bleek recent dat Nederland ook andere internationale verdragen die betrekking hebben op de Waddenzee, niet goed naleeft.

Beschermde natuur

In 2009 werd de Waddenzee aangewezen als Natura 2000-gebied en daarmee moet de Nederlandse overheid het gebied volgens de wet zodanig beheren, dat de natuur in stand gehouden wordt en op sommige punten ook verbetert. Om die beheerdoelen te halen wordt eens in de 6 tot 12 jaar een beheerplan gemaakt door Rijkswaterstaat. Het beheerplan 2016-2022 is nu geëvalueerd, en de conclusie is niet mals: de instandhoudingsdoelen voor de natuur zijn niet gehaald. In gewone mensentaal: het beheerplan is niet succesvol geweest en de natuur van de Waddenzee is de afgelopen periode niet goed genoeg beschermd.

Wat is er aan de hand?

Om te beoordelen of het goed gaat met de natuur, wordt gekeken naar soorten (dieren en planten) en leefgebieden (habitats). Voor veel van deze leefgebieden en soorten geldt dat ze in omvang of kwaliteit zijn afgenomen of niet zijn toegenomen, zoals eigenlijk de bedoeling is. Zo is het aandeel oude mosselbanken niet wezenlijk verbeterd en is er sprake van een te lage visbiomassa (minder grote vissen). Ook voldoet de waterkwaliteit niet en is er sprake van een afname van diverse vogels, zoals de scholekster en de eider. Voor een volledig overzicht, lees hier de samenvatting van het rapport op pagina 8 t/m 11.

Vergunningverlening zit natuurbescherming in de weg

Een belangrijke oorzaak voor het niet verbeteren van de natuur, is de menselijke activiteit in het gebied, waarbij te intensieve bodemberoering als belangrijke factor wordt genoemd in de evaluatie. Vergunningen voor deze activiteiten worden afgegeven door het ministerie van LNV of de provincies, zonder rekening te houden met kennisleemten en cumulatieve effecten. Deze vergunde activiteiten zitten de grootste natuurbeheerder Rijkswaterstaat vervolgens in de weg bij het bereiken van bepaalde natuurdoelen, waar zij voor verantwoordelijk is.

Afspraken over natuurbescherming

Wij pleiten al langere tijd voor het maken van heldere keuzes om de natuur in de Waddenzee te beschermen en te herstellen. Dat kan bijvoorbeeld in een Beleidskader Natuur Waddenzee, waar ook strenge voorwaarden voor vergunningverlening in worden opgenomen. Zolang dat nieuwe beleid van de Minister voor Natuur en Stikstof er niet is, rest ons en anderen niets anders dan bij elke schadelijke activiteit (juridische) actie te ondernemen. Waar de overheid faalt in het beschermen van de Waddenzee als natuurgebied en UNESCO-werelderfgoed, vechten wij noodgedwongen de nieuwe gaswinningsvergunning aan, verzetten we ons tegen onnodig veel baggeren, pleiten we voor duurzaam toerisme en maakten we bezwaar tegen de gedoogvergunning van de bodemberoerende garnalenvisserij.

Aanbevelingen

De evaluatie van het beheerplan beschrijft een flink aantal knelpunten en doet aanbevelingen. Denk daarbij aan het beperken van de intensiteit van garnalenvisserij, het verminderen van baggeren, het uitbreiden van monitoring en het verbreden van onderzoek. Ook toezicht en handhaving moet nog flink verbeteren. De complete lijst van aanbevelingen vind je in de evaluatie vanaf pagina 285.

De aanbevelingen uit de evaluatie zijn in lijn met het ‘huiswerk’ dat UNESCO eerder aan Nederland gaf. Daarnaast heeft de Waddenacademie een heel aantal beleidsaanbevelingen gedaan naar aanleiding van de problemen rond het naleven van internationale verdragen die betrekking hebben op de Waddenzee.

Bij toekomstige beheerplannen zou het goed zijn het behoud van de unieke universele waarde van de Waddenzee als natuurgebied en andere waarden die volgens internationale verdragen beschermd zijn, mee te nemen.

Als Nederland de Waddenzee daadwerkelijk als waardevol, beschermd natuurgebied op wereldschaal ziet, moet het Rijk nu keuzes maken: stoppen met schadelijke activiteiten, de Waddenzee met rust laten en ruimte geven aan de zee.

Meer weten?

Lees hier het rapport: Ecologische evaluatie Natura 2000 beheerplannen. Natura 2000-beheerplan Waddenzee [PDF]