Feddema’s plas

Feddema’s plas aan de Ommelander Zeedijk

Net als de Klutenplas, is de Feddema’s plas ontstaan uit kleiwinning voor het ophogen van de dijken. In 1924 kocht het waterschap het terrein van naamgever Feddema, waarna het in 1996 geschonken werd aan Het Groninger Landschap. Kenmerkend zijn de wuivende rietvelden rondom de plas, daarbuiten zie je een meer dichte wilgenbegroeiing.

Een grote variatie aan brakwaterplanten

Het meest bijzondere aan de Feddema’s plas is de strook vlak rond het water. Daar groeien planten die het zoute water kunnen verdragen, zoals gewoon kweldergras, schorrekruid, zeeaster en zeekraal. Ook vind je er de zeebies: de brakwaterplant bij uitstek. Met brakke natuurgebieden als deze willen we de wadvogels en kwelderplanten ook binnendijks ruimte bieden. De Waddenzee biedt onvoldoende buitendijkse kwelderruimte voor de vogels, die daarom dankbaar gebruik maken van natuurgebieden als de Feddema’s plas en de Klutenplas.