Natuurverbetering Eems-Dollard

De Eems-Dollard is een bijzonder natuurgebied waar veel dieren toevlucht zoeken. Er moet actie ondernomen worden om de natuur te verbeteren.

Estuarium

De Eems-Dollard is een van de laatste twee estuaria die er in Nederland nog zijn: plekken waar het zoete water van een rivier geleidelijk overgaat in het zoute water van de zee, waardoor brak water ontstaat. Dit levert unieke omstandigheden voor planten en dieren op. De ecologische toestand van het gebied is helaas sterk verslechterd, reden voor actie.

Bijzonder gebied

De Eems-Dollard is een van de twee estuaria die er in Nederland nog zijn: plekken waar het zoete water van een rivier geleidelijk overgaat in het zoute water van de zee, waardoor brak water ontstaat. Dit levert unieke omstandigheden voor planten en dieren op. Aan de rand van de provincie Groningen stroomt de Duitse rivier de Eems uit in de Waddenzee. De Dollard, een doorbraakgebied van de Eems, is onderdeel van dit estuarium. Zeehonden komen hier in grote aantallen, en vissen als de fint en vogels als de kluut voelen zich hier van oorsprong goed thuis.

Jonge kluut

Eems-Dollard 2050

De ecologische toestand van de Eems-Dollard is de laatste decennia echter sterk achteruitgegaan. Er is sprake van een hoge troebelheid door een teveel aan slib in het water, hetgeen het onderwaterleven negatief beïnvloedt. Oorzaken hiervan zijn het verkleinen van het estuarium, het verdiepen van vaargeulen en continue baggerwerkzaamheden. Om het estuarium te verbeteren hebben overheden, bedrijfsleven en natuurorganisaties de handen ineengeslagen, met het programma Eems-Dollard 2050 als gevolg. Dit langjarige programma richt zich vooral op het verminderen van de troebelheid, maar ook op een integrale kustzone met daarin meer ruimte voor natuur. Het Groninger Landschap werkt hier intensief aan mee. De projecten die wij uitvoeren onder het programma ‘Natuurverbetering Eems-Dollard’ zijn de volgende:

  • Natuurherstel Polder Breebaart
    Afgerond in 2021. Er is veel overtollig slib uit de polder verwijdert. Dit verbetert de vismigratie, het broedsucces van de vogels en de kwelderdiversiteit in dit belangrijke brakwatergetijdengebied. Vanaf bezoekerscentrum Dollard kun je het gebied gemakkelijk bezoeken.
  • De Kleine Polder Termunterzijl
    Afgerond in 2022. De Kleine Polder grenst aan de Eems, Termunten en Termunterzijl. De helft van het gebied is ingericht voor recreatie, met onder andere een zwemplas, kijktoren en speeltoestellen. De andere helft is ingericht voor natuur, met onder andere broedeilanden, een zwaluwwand en struweel. De Kleine Polder is goed te bezoeken met voldoende parkeervoorzieningen. Kijk hier voor meer informatie.

Meer informatie over Eems-Dollard 2050

Het Groninger Landschap werkt met veel regionale partners samen in het Eems-Dollard 2050 programma. Kijk hier voor meer informatie.