Hunzezone

Vanuit de visie Groningen: Stad aan de Hunze werkt Het Groninger Landschap aan het herstel van de oude rivier de Hunze in de stad Groningen. Deze voormalige getijdenrivier, die vroeger vanaf Drenthe naar de Lauwerszee stroomde, is de afgelopen decennia in verval geraakt. Er zijn echter nog oude watergangen, oeverwallen en inversieruggen van de Hunze bewaard gebleven, en aan de hand daarvan probeert Het Groninger Landschap de Hunze in Groningen weer te versterken.

De landschappelijke waarde van de Hunze staat centraal, deze legde al meanderend de basis voor de inrichting van de stad. De cultuurhistorische verhalen die met de Hunze samenvallen maken het daarmee vooral voor de beleving van omwonenden en recreanten interessant. Aanvullend biedt een herstelde Hunze kansen voor thema’s als ecologie, waterberging, leefbaarheid, vestigingsklimaat en educatie. Een van de concrete projecten waar dit tot uiting komt is het project Hunzezone.

Hunzezone

Aan de zuidoostelijke stadsrand van Groningen ligt de Hunzezone, een uniek gebied te midden van stedelijke activiteiten. Het gebied vormt de overgang van stad naar ommeland, en wisselt zodoende landschappelijke vergezichten en bijzondere natuurkwaliteiten af met kleinschaligheid en stedelijke beslotenheid.

Het noordelijke deel van de Hunzezone is in oorspronkelijke vorm bewaard gebleven en bevat naast de waternatuurlijke inrichting al een wandelpad, zitbankjes en enkele picknicklocaties. Dit deelgebied dient als inspiratie voor de rest van de Hunzezone. Het zuidelijk deel bevat nog waardevol landschappelijk reliëf en oude watergangen, en grenst deels aan een bedrijventerrein.

Doordat het gebied niet natuurvriendelijk ingericht is nadat het uit de agrarische cultuur is gebracht, zijn er een aantal zaken die nog uitgevoerd moeten worden. De belangrijkste maatregelen zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het aanleggen van randbeplanting met o.a. meidoorns, het optimaliseren van bestaande poelen voor de heikikker en het beschermen van de houtwal.

Hierdoor wordt het gebied een ecologisch en landschappelijk aantrekkelijke verbinding tussen het Zuidlaardermeer en de stedelijke ecologische structuur van Groningen. Tevens wordt het gebied voor beheer met vee voorzien van een afrastering en (veekerende) sloten.  Het zuidelijke deel van de Hunzezone wordt toegankelijk gemaakt met de aanleg van een fietspad.

Stand van zaken

Omwille van de voortang is het project in twee fases gesplitst. Het noordelijke deel van de Hunzezone is in fase 1 aangepakt. Tijdens deze fase is o.a. grondwerk, afrastering, publieksvoorzieningen en informatieborden gerealiseerd. Het zuidelijk deel wordt in fase twee aangepakt. Dit deel van de Hunzezone wordt natuurvriendelijk inrichten met flauwe oevers, meidoornhagen en een houtwal. Tevens wordt het zuidelijke deel van de Hunzezone toegankelijk gemaakt met de aanleg van een fietspad. Het voorstel voor het fietspad komt voort uit het doel om naast het herstellen van een stromende beek  ook  de beleving en toegankelijkheid van de Hunze te vergroten. Het streven is om de Hunze in de gehele stad te voorzien van een wandel- en/of fietsroute, om de verhalen van de Hunze ter plaatse te kunnen vertellen en tegelijkertijd de infrastructuur en entrees van de stad gezond en aantrekkelijk te maken.

Planning Hunzezone (fase 2)

De verwachting is dat het vergunningstraject tot en met het eerste kwartaal van 2023 in beslag neemt. Onderdeel van het vergunningstraject zijn een archeologisch onderzoek en vleermuizenonderzoek. De uitvoer van Hunzezone fase 2 zal in de zomer van 2023 starten. De verwachting is dat het project eind 2023 opgeleverd kan worden.

Samen maken we plannen waar

Het realiseren van deze plannen kan niet zonder steun van andere partijen. Daarom is Het Groninger Landschap erg blij met de samenwerking met belangrijke partners. Het herstel van de Hunzezone wordt medemogelijk gemaakt door gemeente Groningen, Stichting De Versterking, Dinamo Fonds, Bedrijvenvereniging Zuid Oost, Prins Bernhard Cutuurfonds, Groeningen.