Natuurherstel Polder Breebaart

Minder slib, meer natuur voor Polder Breebaart

De Eems-Dollard kent de afgelopen decennia een achteruitgang van natuurwaarden, vooral door de verhoogde slibconcentratie in het water. Dit werkt door in Polder Breebaart, omdat de gebieden met een duiker verbonden zijn. Het gebied slibt sterk op en dit bedreigt onder andere de vismigratie, het broedsucces en de kwelderdiversiteit. Om de bedreiging van opslibbing van Polder Breebaart tegen te gaan, de natuurwaarden weer te herstellen en het gebied voor recreanten/bezoekers beter te ontsluiten, is de polder heringericht.

Werkzaamheden

  • In maart 2020 is het baggerwerk afgerond. In totaal is ruim 70.000 m3 slib uit Polder Breebaart gehaald
  • In maart 2020 is er een tijdelijke vogelkijkvoorziening geplaatst. Deze vervangt de oude vogelkijkhut en staat er totdat de nieuwe vogelkijkhut is geplaatst.
  • Begin 2019 zijn het vogeleiland, het wandelpad en de verbinding met de zwaaikom afgerond.
  • In oktober 2019 is begonnen met de 2e fase van het project en is herstart met het baggeren.
  • Vanaf zomer 2019 tot zomer 2020 is een nieuw vogelschermgeplaats als tijdelijke vervanging van de uiteindelijke nieuwe vogelkijkhut, welke in december 2020 opgeleverd is.
  • In december 2020 is het mindervalidenpad naar de vogelkijkhut aangelegd;
  • In december 2020 is debestaande vistrap verbeterd.

Brakwatergetijdengebied
Polder Breebaart is een brakwatergetijdengebied. Het gebied geeft kenmerkende planten en dieren van dit karakteristieke leefmilieu nieuwe kansen. Op de lage, vochtige plekken vind je zeekraal, klein schorrenkruid en het goudknopje. Verder komen er jaarlijks veel vogels tot broeden, zoals tureluur, baardman, bruine kiekendief en de kluut.

 

Broedvogels
In de eerste paar jaar na de inrichting van Breebaart als getijdengebied kwamen behalve de kluut, ook andere kolonievogels als de kokmeeuw, visdief en noordse stern in het gebied met relatief grote aantallen tot broeden. Deze soorten komen de laatste jaren nog maar incidenteel in het gebied tot broeden.

Natuurherstel
Door het slib te verwijderen wordt het natuurgebied weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. We verwachten dat veel broedvogels terugkomen en de vismigratie wordt hersteld. Het proces van invang van slib gaat de komende jaren door, waardoor Polder Breebaart een bijdrage levert aan een schonere Dollard. Consequentie is dat het gebied in de toekomst vaker gebaggerd moet worden, waarbij er een nuttige toepassing voor het slib wordt gezocht.

Hergebruik van slib
Het slib dat tijdens het project wordt onttrokken, wordt in de Kleirijperij omgezet naar klei en door waterschap Hunze en Aa’s weer gebruikt voor dijkversterking. Het waterschap Hunze en Aa’s gaat op deze manier klei uit de Eems Dollard gebruiken om één kilometer dijk te versterken. Deze ‘brede groene dijk’ krijgt een talud en wordt bekleed met een relatief dikke laag klei en gras.

Kleirijperij
Dit project start met het inrichten en vullen van twee tijdelijke slibdepots. Eén depot wordt gevuld met baggerslib uit het Havenkanaal bij Delfzijl. Het andere met slib afkomstig uit Polder Breebaart. Vanuit de slibdepots gaat het slib naar de Kleirijperij met verschillende proefvakken. Daar rijpt het slib door processen als ontwatering, ontzilting en oxidatie uiteindelijk tot klei. Kennisconsortium EcoShape onderzoekt in deze kleirijperij wat de beste manier is om slib te laten rijpen.

Nieuwsberichten
13 februari 2019 Overlast grondtransport
13 februari 2019 RTV Noord: vrachtverkeer alsnog geweerd uit Termunterzijl en Borgsweer
31 januari 2019 Minder Slib en meer Natuur in Polder Breebaart
31 januari 2019 Natuurherstel Polder Breebaart en terugkeer van de Kluut
31 januari 2019 Dagblad van het Noorden Miljoeneninjectie voor polder Breebaart 
12 april 2019 Werkzaamheden Polder Breebaart vertraagd

Veelgestelde vragen
Heeft u vragen over de planning of het vrachtverkeer? Kijk dan bij veelgestelde vragen.

Programma Eems-Dollard 2050
Om de Eems-Dollard weer gezond te krijgen hebben overheden, het bedrijfsleven en natuurorganisaties de handen ineen geslagen. Met het programma Eems-Dollard 2050 wordt gewerkt aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard door balans te brengen in ecologie, economie en leefbaarheid. Het project Natuurherstel Polder Breebaart is onderdeel van het programma. Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds, de Nationale Postcodeloterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Ministerie van LNV en de provincie Groningen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de planning of het vrachtverkeer? Kijk dan bij veelgestelde vragen. U kunt ook altijd contact opnemen via info@groningerlandschap.nl of 050 – 313 5901.