Wij&Wadvogels

Het Waddengebied is een cruciale schakel op een belangrijke vogeltrekroute: de Oost Atlantische trekroute. Miljoenen vogels brengen er de winter door, broeden er in de zomer of maken er een tussenstop op hun trektochten van het hoge Noorden naar Afrika en omgekeerd. Helaas gaat het niet goed met een groot aantal vogelsoorten in het Waddengebied. Van typische wadvogels zoals scholekster, kluut en noordse stern is het broedsucces zo laag dat de reproductie de sterfte niet compenseert en de populaties sterk onder druk staan. Hoogste tijd om in actie te komen!

Samen met acht natuurorganisaties is Het Groninger Landschap het project Wij&Wadvogels gestart. De eerste fase loopt tot eind 2022 en bestaat uit 24 deelprojecten. Deze projecten zijn allemaal terug te leiden naar drie sporen:

  1. Fysieke inrichtingsmaatregelen op broed- en rustlocaties
  2. Vergroten rust voor wadvogels, bewustwording en draagvlak onder mensen
  3. Kennis vergaren en uitwisselen

Voor Wij&Wadvogels coördineert Het Groninger Landschap onderzoek naar het broedsucces op de vastelandskwelders van Noord-Holland, Fryslân en Groningen.

Onderzoek broedsucces op de vastelandskwelders

Zomerstormen, predatie, gebrek aan voedsel, noem het maar op. De koloniebroeders en kweldervogels die op de vastelandskwelders broeden hebben met meerdere dreigingen te maken. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de achteruitgang en om uiteindelijk het broedsucces op de vastelandskwelders te verhogen, doet Het Groninger Landschap onderzoek.

noordse stern

De doelstelling is om via literatuuronderzoek, een praktijkinventarisatie en pilotprojecten zicht te krijgen op effectieve maatregelen om het broedsucces langs de vastelandskust van de Waddenzee te verbeteren. In het onderzoek worden vier factoren onderzocht, dit zijn: zomerstormen, predatie, vegetatiebeheer en voedselaanbod.

scholekster
kluut kluut

In het afgelopen jaar is er aardig wat werk verzet met betrekking tot het onderzoek over het broedsucces van wadvogels op de vastelandskwelders. Zo zijn er gesprekken geweest met belanghebbenden en deskundigen en is er literatuuronderzoek gedaan. Tevens is er veel veldwerk verricht. Denk hierbij aan voedselinventarisaties in projectgebieden, zenderen van predatoren en ringen en zenderen van kluten.

Meer over Wij&Wadvogels

Het Waddengebied is het belangrijkste getijdegebied in Noordwest-Europa. Niet voor niets is het terug te vinden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. In het gebied komen tal van belangen samen. De recreatiedruk is er hoog en de uitdagingen die worden veroorzaakt door klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel zijn aanzienlijk. Bovendien wordt er gevist en geleefd.

Wij&Wadvogels creëert nieuwe ruimte voor de vogels die afhankelijk zijn van het gebied. Er wordt nieuw leefgebied geschapen door op verschillende eilanden en langs dijken op het vasteland stukken in te richten als broed- of rustgebieden voor vogels.

Daarnaast worden bewoners en toeristen bewust gemaakt van hun gastheerschap. Via voorlichtingscampagnes wordt informatie verspreid over de wijze waarop mensen kunnen genieten zonder dat vogels daar veel last van hebben.

Ten slotte zet Wij&Wadvogels in op kennisuitbreiding. Maatregelen die het gebied beïnvloeden worden gemonitord op effectiviteit. Gegevens van beschermingsmaatregelen worden geanalyseerd en gedeeld met onze internationale partners.

Dat er werk aan de winkel is, mag duidelijk zijn: onlangs verscheen een analyse van de populaties van wad- en zeevogels die zich bewegen langs de Oost-Atlantische trekroute. Deze flyway omvat maar liefst 11 Europese en 22 Afrikaanse landen. Uit deze analyse valt op te maken dat juist de vogelpopulaties die afhankelijk zijn van het Waddengebied als broedgebied, meer onder druk staan dan de soorten waarvan het zwaartepunt in hun voorkomen elders op de route ligt.

Wad doe jij?

Vogelbescherming Nederland slaat samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap de handen ineen voor de wadvogels. Ze willen waddenliefhebbers bewust maken hoe belangrijk het is om vogels niet onnodig te verstoren. Wat kun jij doen om verstoring te voorkomen? Besef dat je in een belangrijk vogelgebied bent. Kijk om je heen! Zie je vogels? Geniet, maar houd afstand. Een paar concrete tips: houd je hond aan de lijn en laat deze in losloopgebieden niet achter vogels aan rennen, betreed geen speciale rustgebieden (deze zijn vaak aangegeven met bordjes of met palen/lint afgezet), maak niet teveel lawaai en blijf op de paden. Kijk voor meer informatie op www.WADdoejij.nl

Nieuwsbericht 16-09-2021: Oproep natuurorganisaties: Meer aandacht nodig voor rust voor vogels in het Waddengebied