Polder Breebaart

Met recht een succes!

De doelen die we ons met de inrichting van dit nieuwe natuurgebied gesteld hebben, zijn ruimschoots gehaald. Het brakke water in de polder geeft de kenmerkende planten en dieren van dit karakteristieke leefmilieu nieuwe kansen. Op de lage, vochtige plekken vind je zeekraal, schorrenkruid en het goudknopje. Ook de bedreigde broedvogels zoals de kluut, de kokmeeuw, visdief en noordse stern weten het gebied in groten getale te vinden. De polder herbergt de grootste klutenkolonie van Europa. De kluut vindt hier z’n lievelingskostje: de zeeduizendpoot! Naast de steltlopers, ganzen en eenden, zijn er nu ook lepelaars en andere bijzondere vogelsoorten te zien.

"Nog geen tijd om achterover te leunen..."

Brakwatergetijdengebied Polder Breebaart heeft ook jouw steun hard nodig!

Wat doet Het Groninger Landschap?

Begrazing

Om de kwelders open te houden wordt het gebied zeer selectief begraasd door rundvee. De koeien zorgen ervoor dat het gebied open blijft en dat het riet niet de overhand krijgt. Wadvogels zouden er dan geen broedgelegenheid meer vinden en ook zouden de typische kwelderplanten als zeeweegbree en zulte verdwijnen.

Waterpeil

De afwisseling van korte, door het vee begraasde vegetatie en hoog opgaande begroeiing zorgt voor een optimale biodiversiteit. De gewenste korte begroeiing houden we niet alleen in stand door begrazing, maar ook door het verhoging van het waterpeil in de winter, waardoor de plantengroei geremd wordt.

Baggeren

Daarnaast is het zaak om de geul tussen de inlaat en de vispassage open te houden, door deze regelmatig uit te baggeren. Daarbij zorgen we ervoor dat rond de broedvogeleilandjes voldoende breed en diep water aanwezig is om het rovers moeilijk te maken.

Voedsel voor de vogels!

In een open kweldergebied komen veel verschillende planten voor, die weer een grote verscheidenheid aan insecten en ongewervelde dieren aantrekken: voedsel voor de vogels!

Het Ambonezenbosje

Zo’n vijf kilometer ten westen van Nieuwe Statenzijl, vlak achter de zeedijk ligt een opvallend landschapselement dat om nadere toelichting vraagt. Dit gemengde bosje van 2,5 hectare groot was ooit de plek waar barakken voor de slikwerkers gebouwd werden. Deze harde werkers werden in 1945 opgevolgd door geïnterneerde NSB-ers. Tijdens WOII was tot 1945 Batterie Dollard-Süd hier gevestigd, samen met Batterie Termunten onderdeel van een keten van luchtafweer van Emden.
Later vinden Ambonezen er onderdak en wordt het plekje ‘Ambonezenbosje’ genoemd. Eind 2015 is er toestemming verleend voor het bouwen van vier trekkershutten. Dit plan maakt deel uit van ‘Kiek over de Diek’, een project van het Waddenfonds.

Polder Breebaart nader verkennen

Bezoekerscentrum Dollard

Bij Polder Breebaart is het bezoekerscentrum Dollard gevestigd, waar een zeer informatieve expositie is ingericht over het gebied. Onze vrijwilligers organiseren regelmatig excursies in dit gebied en vertellen je hier graag over!

Wandelen

Twee wandelroutes doorkruisen het gebied. De korte route  van 2 kilometer start bij het bezoekerscentrum en  is ook voor mindervaliden begaanbaar. Stevig, waterdicht schoeisel is voor de wandelroute van 10 kilometer gewenst!

Vogels kijken

Tijdens de uitvoering van het project ‘Natuurverbetering Polder Breebaart’ zijn de vogelkijkhut en het kijkscherm niet beschikbaar geweest. Ondertussen zijn beide opnieuw opgebouwd. Er kan dus weer volop van de vogels genoten worden! Voor meer informatie over het project klik hier.

Batterij Fiemel

Een van de bunkers is ingericht als overnachtingsplek voor vleermuizen en de andere bunker is opengesteld voor publiek. In deze bunker wordt het verhaal verteld van Marine Flak Batterie Fiemel, in de volksmond beter bekend staat als Batterij Fiemel. Lees meer. 

Zeehondenkijkwand

Van het voorjaar tot het najaar staat de zeehondenkijkwand opgesteld op de zeedijk in Termunten bij de Punt van Reide. Een unieke gelegenheid om de zeehonden en hun pups in hun natuurlijke omgeving te spotten zonder ze te verstoren! Lees meer.