Natuurgebieden

Leinwijk, Leinwijk, Zuidlaardermeer

Onze natuurgebieden in Groningen

Wij zetten ons in voor herstel van natuurwaarden in het Groninger landschap, zodat oorspronkelijke natuur opnieuw z’n weg kan vinden en behouden kan worden. Denk aan de ontwikkeling van brakwatergebieden aan de Noordkust, waar specifieke vegetatie weer een kans krijgt en de vogels terugkeren in het landschap. We bouwen vogelkijkhutten, herstellen borgtuinen, restaureren en verhuren karakteristieke huizen, we exploiteren bezoekerscentra, vormen productiebos om tot natuurbos. En dat alles delen we graag met de bewoners en bezoekers van Groningen. Met jou!
Kijk eens verder op de specifieke pagina’s per gebied en verbaas je over wat Groningen aan natuur allemaal te bieden heeft. Want het is echt waar: er gaat niets boven Groningen!

Grote zilverreigers

De Lettelberterpetten wordt door deze jongens gebruikt als slaapplaats

Kleine Polder

In afstemming met omwonenden heeft Het Groninger Landschap de Kleine Polder heringericht. Het is een bijzonder gebied, tegen Termunten en Termunterzijl aan, waar recreatie en natuur hand in hand gaan.

Lees meer
Natuurgebieden Mello Coendersbuurt

Interactieve kaart

Coendersborg

Landgoed Coendersborg herbergt een mooie samensmelting van natuur, landschap en cultuurhistorie.

Lees meer
Natuurgebieden

Kwelders

Langs de randen van de Waddenzee vind je de kwelders met een enorme natuurrijkdom. Maar deze rijkdom staat onder druk en onderhoud is nodig voor de juiste balans.

Lees meer
Natuurgebieden 9988 TE Usquert

Achter de Waddendijk

Van Klutenplas tot Wierdekerkhof en Middeleeuwse dijk, ontdek de natuurlijke en cultuurhistorische pareltjes in de polders achter de Waddendijk.

Lees meer
Natuurgebieden 9988 TE Usquert

Klutenplas

De Klutenplas is het eerste terrein dat wij hebben omgevormd tot een brakwatergebied. Inmiddels heeft zich hier een indrukwekkende vegetatie ontwikkeld.

Lees meer
Natuurgebieden 9956 Den Andel

Feddema’s plas

De Waddenzee biedt onvoldoende buitendijkse kwelderruimte voor de vogels, daarom is een natuurgebied als de Feddema’s plas zo belangrijk.

Lees meer
Natuurgebieden 9978 Hornhuizen

Nanninga’s- en Harense Bos

Deze twee oude productiebossen worden door ons ontwikkeld tot natuurbos.

Lees meer
Natuurgebieden 9354 VL Zevenhuizen

Bourtange

Bourtange ademt geschiedenis. Bezoek de vesting én het naastgelegen vogelrijke natuurreservaat met zeldzame planten, vlinders en zelfs de adder is hier weer gespot.

Lees meer
Natuurgebieden 9545 PA Bourtange

Punt van Reide

Op de grens van land en water heeft de natuur vrij spel, wadvogels zoeken hier hun toevlucht en het wad is een geliefde kraamkamer voor zeehonden.

Lees meer
Natuurgebieden 9947 TB Termunten

Polder Breebaart

Polder Breebaart is het eerste binnendijkse getijdengebied van Nederland: een natuursucces. Help ons de huidige gebiedskwaliteit te borgen!

Lees meer
Natuurgebieden 9947 TB Termunten

Moeraspolders

Landbouwpolders omgevormd tot ‘natte’ natuur.

Lees meer
Natuurgebieden 9753 Haren

Leinwijk en Wolfsbarge

Een uniek project in Leinwijk: we onderzoeken de invloed van beweging in het water en wisselende waterstanden op de waterkwaliteit en de plantengroei.

Lees meer
Natuurgebieden 9606 PP Kropswolde

Oost- en Onnerpolder

De polders zijn onderdeel van het beekdalsysteem van het Zuidlaardermeergebied. Van oudsher een echt weidevogelgebied, waar deze vogels zich nu weer steeds beter thuis voelen.

Lees meer
Natuurgebieden 9479 TC Noordlaren

Oosterpolder

In de natte Oosterpolder wint de natuur aan verscheidenheid; we zien een toename van plantensoorten, amfibieën en zelfs de roerdomp en hermelijn zijn gespot.

Lees meer
Natuurgebieden 9753 HT Haren

Hunzezone

Unieke natuur rondom een oud stukje van rivier De Hunze, grenzend aan de bedrijventerreinen bij Euvelgunne. Autovrij wandelen en fietsen in dit gebied.

Lees meer
Natuurgebieden 9723 Groningen

’t Hemrik

‘t Hemrik is een klein en kwetsbaar natuurgebied dat nog het landschap van vroeger laat zien, met onder andere een moerasbos en moerassprinkhanen.

Lees meer
Natuurgebieden 9752 Haren

Zuidlaardermeer

Het Zuidlaardermeer is op natuurlijke manier ontstaan, in de 12e of 13e eeuw en waarschijnlijk door een opstopping in de Hunze. Het gebied is een waar vogelparadijs.

Lees meer
Natuurgebieden Kropswolde

De Onlanden

Ten noorden van het Leekstermeer bezitten wij de Oeverlanden en de Lettelberterpetten. Onze inspanningen voor o.a. schoon water zijn hier beloond!

Lees meer
Natuurgebieden 9827 PG Lettelbert

Bolmeer

Het Bolmeer is een pingoruïne. Help ons dit unieke landschapselement uit de ijstijd te bewaren!

Lees meer
Natuurgebieden 9354 VL Zevenhuizen

Reitdiep

Vroeger stroomde De Hunze door het Reitdiep. Dankzij onze Hunzevisie zal dit straks weer het geval zijn en wordt het gebied nóg aantrekkelijker voor weidevogels.

Lees meer
Natuurgebieden 9738 Groningen

Medenertilsterpolder

Het weidevogelgebied Medenertilsterpolder (60 ha) van Het Groninger Landschap ligt midden in het agrarische cultuurlandschap van Middag Humsterland.

Lees meer
Natuurgebieden 9892 Feerwerd