Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen. Groningen heeft vele rijkdommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glorieuze Ennemaborgh en de voorname Coendersborch. Andere rijkdommen ontstaan door natuurontwikkeling zoals in Polder Breebaart en de Kropswolderbuitenpolder. Al die rijkdommen zijn het waard om te behouden en te beschermen. 


100% Groningen


Bescherming en ontwikkeling van natuur

De natuur in Groningen is zeer gevarieerd: kwelders, polders, meren, rivieren, bossen, het is er allemaal. Het Groninger Landschap bezit op 1 januari 2016 8.112 hectare aan natuurgebieden waarin vele soorten planten en dieren voorkomen, waaronder ook zeldzame en bedreigde soorten. In ieder gebied werken we volgens een beheerplan. Beheren wil zeggen: zodanig onderhouden dat het natuurgebied zoveel mogelijk zichzelf in stand kan houden. Om dat te bereiken is soms een ingreep nodig. In Polder Breebaart hebben we een opening in de Deltadijk gemaakt zodat de zee weer in en uit kan stromen. Bij Bourtange hebben we landbouwgrond afgegraven en in het Reitdiepgebied verhogen we de waterstand ten behoeve van weidevogels. Het doel van iedere maatregel is steeds: behoud van de natuur.

Veel van onze natuurgebieden passen in de uitvoering van de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur. Dat is een landelijk netwerk van natuurgebieden. Het Groninger Landschap is een van de organisaties die daarvoor moet zorgdragen. We doen dat in Groningen samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particulieren. De EHS moet in 2018 gereed zijn.

Ieder jaar organiseren onze vrijwillige medewerkers zo'n tweehonderd excursies. Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen u naar 'Er op uit'.

Veel plezier op deze site. En we hopen dat u niet alleen hier rondstruint, maar ook in onze gebieden. U bent van harte welkom.