Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen. Groningen heeft vele rijkdommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glorieuze Ennemaborgh en de voorname Coendersborch. Andere rijkdommen ontstaan door natuurontwikkeling zoals in Polder Breebaart en de Kropswolderbuitenpolder. Al die rijkdommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.
===============================================================

Graag vragen we 5 minuten van je tijd om te stemmen voor natuur:

Samen werken we hard aan bescherming van onze mooie Nederlandse natuur én we boeken resultaten waar wij trots op kunnen zijn en waar alle Nederlanders van kunnen genieten. Ruggengraat van al ons beschermingswerk is de Europese natuurregelgeving (de Vogel- en Habitatrichtlijnen), voor soort- en gebiedsbescherming.

Helaas overweegt de Europese Commissie om deze regelgeving af te zwakken. En de vooruitgang die we de afgelopen decennia voor de natuur hebben geboekt teniet te doen. De Commissie is bezig met een evaluatie van de Europese natuurregels (de “fitness check” van de Vogel- en Habitatrichtlijnen). In het huidige politieke klimaat van deregulering, kan dit al snel leiden tot vermindering van regels, met een verlaging van het beschermingsniveau als gevolg.

Maar als we met zijn allen laten weten hoe belangrijk natuur voor ons is, kunnen we voorkomen dat de natuur haar bescherming verliest.

De Europese Commissie wil jouw mening weten, dus laat je stem horen via www.stemvoornatuur.nl

Meedoen kost je minder dan 5 minuten.

Deze oproep doen we in alle 28 Lidstaten van de Europese Unie; met zijn allen kunnen we een luide en duidelijk stem voor natuurbescherming laten horen. De actie stem voor natuur wordt gecoördineerd door Vogelbescherming Nederland. LandschappenNL is partner in de coalitie.

 

==================================================================
Bescherming en ontwikkeling van natuur

De natuur in Groningen is zeer gevarieerd: kwelders, polders, meren, rivieren, bossen, het is er allemaal. Het Groninger Landschap bezit op 1 januari 2015 8.131 hectare aan natuurgebieden waarin vele soorten planten en dieren voorkomen, waaronder ook zeldzame en bedreigde soorten. In ieder gebied werken we volgens een beheerplan. Beheren wil zeggen: zodanig onderhouden dat het natuurgebied zoveel mogelijk zichzelf in stand kan houden. Om dat te bereiken is soms een ingreep nodig. In Polder Breebaart hebben we een opening in de Deltadijk gemaakt zodat de zee weer in en uit kan stromen. Bij Bourtange hebben we landbouwgrond afgegraven en in het Reitdiepgebied verhogen we de waterstand ten behoeve van weidevogels. Het doel van iedere maatregel is steeds: behoud van de natuur.

Veel van onze natuurgebieden passen in de uitvoering van de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur. Dat is een landelijk netwerk van natuurgebieden. Het Groninger Landschap is een van de organisaties die daarvoor moet zorgdragen. We doen dat in Groningen samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particulieren. De EHS moet in 2018 gereed zijn.

Ieder jaar organiseren onze vrijwillige medewerkers zo'n tweehonderd excursies. Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen u naar 'Er op uit'.

Veel plezier op deze site. En we hopen dat u niet alleen hier rondstruint, maar ook in onze gebieden. U bent van harte welkom.